سه‌شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

رشوند آوه، عضو هيات مديره سازمان خدمات طراحي شهرداري:

سازمان خدمات طراحي بايد تا اتمام اجراي يك پروژه برآن نظارت كند

براي اينكه طرح ها در مرحله اجرا با تغييرات سليقه اي مواجه نشود، بايد سازمان خدمات طراحي در انتخاب پيمانكار، اجراي طرح و تمامي به طور كل مراحل اجرا نظارت عاليه داشته باشد.

 

آرش رشوند آوه، عضو هيات مديره سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين در خصوص تشريفات دست و پاگير در مسير تهيه طرح هاي اين سازمان گفت: براي تهيه يك طرح به ترتيب مراحل نياز سنجي، تعريف طرح، شتاسايي مشاورين و جذب مشاور از طريق دعوتنامه، مناقصه، استعلام، ترك تشريفات، عقد قرارداد، ابلاغ قرارداد، شرح طرح ، بررسي طرح، تحويل طرح و ابلاغ طرح و انجام طرحي صورت مي گيرد.
رشوند با اظهار اينكه با توجه به ويژگي و فرآيند پيچيده كار كه نيازمند دقت نظر مجموعه كارشناسان مربوط است و به دليل وجود مقررات و آيين نامه هاي شهرداري و دستور العمل نهادهاي دولتي براي انتخاب مشاور و عدم همخواني ها در برخي موارد، نياز سنجي تا تهيه طرح را با موانعي مواجه مي كند، افزود: اينكه قرار باشد بهترين طرح انتخابي و داراي بهترين شاخصه ها با كمترين هزينه و براساس تنها شرايط مناقصه ها اجرا شود، در نهايت مي تواند به كاهش كيفيت اجرا منتهي شود كه اين موضوع مغاير اساس كار طراحي است.

وي با اعلام اينكه با توجه به حضور هيات مديره و كارشناسان جوان، متخصص ، خلاق و آشنا به قوانين،در سازمان خدمات طراحي شهرداري روند بررسي طرح ها ي كارشناسان بسيار مثبت و كارشناسي تر شده است، افزود: معتقدم براي اينكه طرح ها در مرحله اجرا با تغييرات سليقه اي مواجه نشود، بايد سازمان خدمات طراحي در انتخاب پيمانكار، اجراي طرح و تمامي به طور كل مراحل اجرا نظارت عاليه داشته باشد.

 

تصاویر مرتبط