دوشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۱

ضيايي پور، مدير حوزه نظارت معاونت شهرسازي شهرداري قزوين:

دستور العمل روند بررسي و كنترل نقشه ها ابلاغ شد

دستور العمل روند بررسي و كنترل نقشه ها در دو قسمت مربوط به نقشه هاي متعارف طرح شهر و ديگري نقشه هاي بلند مرتبه، مجتمع هاي مسكوني، تجاري و كاربري هاي عمومي و دولتي به صورت خاص تهيه شده است .

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين ، حميد ضيائي مدير حوزه مديريت نظارت بر ساخت و سازها شهرداري قزوين افزود: معيارهاي حوزه معاونت معماري و شهرسازي شهرداري قزوين در راستاي اهداف خود و تسريع در روند صدور پروانه ضمن ايجاد هماهنگي با واحد كنترل نقشه شهرسازي مناطق سه گانه شهرداري در بررسي و كنترل نقشه ها اقدام به تهيه روند بررسي نقشه ها و نحوه عملكرد خود نموده و طبق نامه اي جهت دسترسي دفتر طراحي و اطلاع آنها به سازمان نظام مهندسي استان ابلاغ كرده است .

وي اظهار كرد : اين دستور العمل در دو قسمت مربوط به نقشه هاي متعارف طرح شهر و ديگري نقشه هاي بلند مرتبه ، مجتمع هاي مسكوني ، تجاري و كاربري هاي عمومي و دولتي بصورت خاص تهيه گرديده است .
اين مقام مسئول اضافه كرد: پيرو ابلاغ دفاتر طراحي ملزم به رعايت مفاد و روند مندرج درآن مي باشند و اين امر در تسريع امور مربوطه به پروانه ساختماني كاملا موثر ميباشد متن كامل اين دستور العمل به صورت ذيل مي باشد.
بنابراين گزارش ؛ روند بررسي نقشه ها در واحد كنترل نقشه ، شامل دريافت مدارك مورد نياز اعم از ااصل دستور تهيه نقشه،  سه سري نقشه هاي معماري بهمراه پلان بادبند و يا ديوار برشي با مهر و امضاي طراح معماري و دفتر طراحي ، ارائه طرح نما بهمراه تصاوير همجوارين،  دريافت چك ليست مبحث 19 مقررات ملي ساختمان بهمراه برگه تعهد مبحث 19 ساختمانهاي بالاي 5 طبقه(4 طبقه مسكوني روي پيلوت يا 3 طبقه روي همكف تجاري) و مجتمع ها و ساختمانهاي عمومي ؤ  دريافت كروكي همجوارين در صورت لزوم است.
بر پايه اين گزارش ؛   مطابقت نقشه با مندرجات دستور تهيه نقشه در صورتي كه پلاك داراي مصوبه ماده 5 خاص باشد اصل مصوبه دريافت و با مندرجات دستور تهيه نقشه مطابقت داده شود، كه ابعاد و مساحت قبل و بعد از عقب نشيني (عقب نشيني در سايت پلان نمايش داده شده و كليه حدود اربعه اندازه گذاري كامل داشته باشند.)،  مطابقت كاربري پلاك ، مطابقت سطح اشغال در طبقات، مطابقت جبهه ساخت ،  كنترل شرايط همجوارين(در صورت اجراي مصوبا ت مربوط به پلاكهاي شمالي 65 درصد سطح اشغال ، پلاكهاي زير 100 متر مربع 75 درصد سطح اشغال ، پلاك هاي واقع در محدوده ميراث فرهنگي 80 درصد سطح اشغال و پلاك بلا فصل آن و همبادي با پلاكهاي همجوار حداكثر70 درصد سطح اشغال دريافت گزارش كامل شرايط همجوارين مندرج در دستور تهيه نقشه و كروكي پيوست الزامي است.)
اين گزارش مي افزايد؛    كنترل حريم ها (حريم اداره برق در صورت احداث بالكن به شارع طبق استعلام صورت گرفته كنترل گردد.)، ارسال نقشه به جهت بررسي و تائيد سازمان مربوطه ( پلاكهاي واقع در محدوده ميراث فرهنگي و يا كاربري هاي عمومي اعم از فرهنگي ، مذهبي ، تاسيسات ، جايگاه سوخت و ....در صورت لزوم) ،   كنترل جدول مشخصات (مطابقت مساحت هر يك از كاربري هاي فرعي با اعداد جدول مشخصات و محاسبه درست سطري و ستوني جدول مشخصات).  كنترل كدهاي ارتفاعي مجاز طبقات و مطابقت جدول مشخصات با كليه نقشه ها (رعايت كد ارتفاعي مطابق با كف ارائه شده توسط شهرسازي منطقه الزامي بوده و از هرگونه تائيد نقشه كه در اجرا منجر به ايجاد پله و رمپ در گذر سواره و پياده گردد ممانعت شود.همچنين در مناطق با عوارض طبيعي ضمن توجه طراح به پروفيل عرضي و طولي گذر، در كليه نقشه ها از جمله نما و مقطع كدهاي ارتفاعي با در نظر گرفتن محل ورودي سواره و پياده لحاظ گردد و دقيقا كنترل گردد.)
 
 
 
 
      5- كنترل پاركينگ طبق ضوابط و محاسبه پاركينگ مورد نياز ، تامين شده و كسري آن (تامين 70% پاركينگ مسكوني و 100% پاركينگ تجاري به ازاي هر واحد تا 100 متر مربع الزامي مي باشد، تامين پاركينگ در پلاكهايي كه داراي مصوبه ماده 5 بوده و الزام به تامين پاركينگ دارند طبق مصوبه ماده 5 صورت پذيرد و همچنين تامين پاركينگ ساير كاربريها طبق ضوابط خاص مربوط به خود مي باشد)
   
 6- كنترل محل و تعداد و ابعاد ورودي پياده و بخصوص ورودي سواره (مشخصات ورودي ها بايد دركليه نقشه ها مشخص گرديده و با يكديگر مطابقت داشته باشند.)
   
 7- كنترل محل وجود بادبندها و يا ديوارهاي برشي به جهت ممانعت از دسترسي پاركينگ و ورودي ها
 
    8- كنترل نقشه هاي طبقات به جهت مطابقت با كاربري مصوب ، نورگيري فضاها و دسترسي ها و حداقل ابعاد فضاها (در كاربري تجاري اين بخش بايد با دقت نسبت به حداقل عرض و عمق واحد تجاري و عرض راهروها لحاظ گردد)
  
   9- كنترل نما هاي ارائه شده به جهت رعايت الگوي نماي يكپارچه و مطابق با همجوار ، كدهاي ارتفاعي، پيش آمدگي و باران گير(محورهاي داراي الگوي طرح نما همچون پونك بايد ضوابط خاص آن رعايت گردد همچنين پلاكهاي واقع در محدوده ميراث فرهنگي بايد تائيده سازمان مربوطه را اخذ نمايند.)
 
   10- كنترل مقاطع به جهت رعايت كدهاي ارتفاعي و دسترسي به گذر و شيب رمپ پاركينگ در صورت وجود ، ارتفاع جانپناه و نرده راه پله.
  
 11-محاسبه ميزان تراكم مجاز و مازاد تراكم و همچنين تعداد پاركينگ تامين شده و كسري آن و اعلام موارد.(لحاظ بخشنامه 70 در خصوص پلاكهاي داراي عقب نشيني و بخشنامه 76 در خصوص طراحي فضاهاي مشاعي الزامي مي باشد.)
 
 
روند بررسي نقشه ها (مجتمع ها، ساختمانهاي بلند مرتبه، ساختماهاي دولتي و عمومي)در واحد كنترل نقشه :
                                                                                                                                                                                                                     
*لازم به ذكر است علاوه بر موارد ي كه بايد طبق فرم اول كنترل نقشه ها كنترل گردد، بررسي موارد زير در خصوص ساختمانهاي خاص فوق الزامي است . همچنين اخذ كليه سوابق و مصوبات بررسي پرونده بايد مد نظر قرار گيرد.
 
-تامين پاركينگ مورد نياز طبق ضوابط (پلاكهاي داراي مصوبه ماده 5 ، طبق مصوبه ماده 5 تامين پاركينگ و تعداد طبقات آن الزامي است.)
- رعايت ميزان فضاي باز به ازاي هر واحد 15 متر مربع در مجتمع هاي مسكوني
-طراحي فضاي آموزشي (طبق تائيده آموزش و پرورش) جهت مجتمع هاي بالاي 200 واحد در مجتمع هاي مسكوني
-رعايت ضوابط ايمني و حريق در كليه پروژه ها(موقعيت پله فرار و ابعاد و اندازه ها و طول دسترسي، در صورت نياز طرح پله فرار در كميته فني بررسي گردد.)
-بررسي سايه اندازي و اشرافيت به پلاكهاي همجوار با توجه به موقعيت احداث بنا در پروژه هاي بلند مرتبه (بالاي 5 طبقه و در صورت لزوم جهت بررسي به كميسيون ماده 5 ارسال گردد.)
- محاسبه و كنترل ابعاد، مساحت ها و تراكم بر اساس بخشنامه 34 در مجتمع هاي تجاري
- محاسبه و بررسي ميزان فضاي خدماتي در مجتمع هاي مسكوني (5% سطح طبق ضوابط طرح تفصيلي و بخشنامه 76 و مصوبات ماده 5)
- اخذ تائيده و ممهور نمودن نقشه ها توسط سازمان مربوطه در ساختمانهاي عمومي و دولتي
-رعايت ضوابط طراحي معلولين در كليه پروژه ها
-بررسي نيازهاي مربوط به تاسيسات زير بنايي پروژه هاي فوق با توجه به استعلامات انجام شده
- ارائه طرح توجيهي ترافيك در ساختمانهاي گروه" د" و مهرو امضاء مهندس ترافيك
- طراحي نمازخانه عمومي و سرويس بهداشتي با قابليت دسترسي عموم در طرح ساختمانهاي عمومي و مجتمع هاي تجاري
 

 

تصاویر مرتبط