یکشنبه ۱۳۹۰/۰۶/۲۰

نظري پور، معاون شهرداري قزوين:

نقشه حريم شهر قزوين اصلاح شد

نقشه حريم شهر قزوين در خصوص انتزاع روستاها و ارائه خدمات مناسب مصوب شد.

 

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين از  تصويب طرح وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي تيرماه 90 در خصوص انتزاع روستاهاي قديم آباد ، مشعلدار ، جمال آباد و مزرعه حاج فتحعلي شهرك صنعتي ليا و مجتمع صنعتي ليا از دهستان پير يوسفيان شهرستان البرز و الحاق آنها به بخش مركزي شهرستان قزوين به اعمال مديريت شهري و ارائه خدمات مناسب به اهالي مناطق مذكور خبر داد .

 

تصاویر مرتبط