شنبه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵

نظري پور معاون شهردار :

افزايش حريم شهر قزوين

با توجه به افزايش حريم شهر قزوين و مشکلات ايجاد شده در کنترل اراضي و تداخل نقاط کنترلي حريم شهر در محدوده عملکردي جهت همپوشاني با همكاري معاونت شهرسازي و معماري بازديد و نقشه آن انجام گرديد.

 

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين با اعلام اين پيام گفت : با توجه به افزايش حريم شهر قزوين و مشکلات ايجاد شده در کنترل اراضي و تداخل نقاط کنترلي حريم شهر در محدوده عملکردي بخشداري و شهرداري قزوين، در جهت اجراي ماده 6 آيين نامه استفاده از اراضي حريم شهرها مصوب 27/2/55 با همکاري اداره نظارت بر عملکرد شهرسازي مناطق و ادارهGIS   معاونت شهرسازي و معماري و با مشارکت نمايندگان بخشداري مرکز قزوين و مسئولين شهرسازي و اجرائيات مناطق سه گانه و هماهنگي مديريت تدوين و مقررات و نظارت شهرسازي و مدير حراست معاونت شهرسازي و معماري طي بازديدهاي ميداني و پياده نمودن نقاط فيزيکي مطابق با نقشه حريم مصوب استانداري، کنترل و تدوين داده شد.
نظري پور اعلام كرد : جهت کنترل دقيق تر نقاط مشترک، جهت همپوشاني تا عمق يکصد متر توسط بخشداري و شهرداري بصورت مشترک کنترل گردد.

 

تصاویر مرتبط