شنبه ۱۳۹۳/۰۵/۰۴

نظري پور معاون شهردار :

انواع تخلفات ساختماني در شهر قزوين

گفت و گويي با نظري پور معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين در خصوص انواع تخلفات ساختماني در شهر قزوين

 

 

محوريت شهرداري در تصميمات مربوط به توسعه شهر، پروژه هاي ساخت و ساز واحدهاي مسکوني و تجاري و شيوه معماري سازه ها لزوم مديريت صحيح و مدبرانه معاونت معماري و شهرسازي را بر اقدامات اين حوزه پررنگ تر مي کند تا در کنار حذف هر گونه خطا، شهر به شکل متوازن و مطابق با اصول بومي و مذهبي رشد يابد. در اين باره گفت و گو يي با «فرزانه نظري پور» معاونت معماري و شهرسازي شهرداري قزوين را مي خوانيد؛
 
1-     انواع تخلفات ساختماني را نام برده و نحوه ي برخورد با ان ها چگونه است؟                
1- مازاد بر سطح مجاز (احداث بناي مازاد بر سطح مجاز به صورت غير مجاز )
2- احداث بنا به صورت غير مجاز بالکن به سمت شارع
3- احداث بنا ي  غيرمجاز به صورت انباري از جنب خرپشته
4- تبديل غير مجاز فضاي پاسيو به مسکوني و کاهش فضاي نورگيري
5- تغيير کاربري فضاهاي مسکوني به غير مسکوني شامل تجاري و اداري و....
6- تغيير کاربري فضاهاي مشاع در پيلوت و زيرزمين به فضاهاي اصلي مانند انباري و مسکوني و تجاري
7- افزايش واحد هاي مسکوني و تجاري مغاير پروانه
8- حذف پارکينگ و تغيير کاربري آن به مسکوني يا تجاري يا انباري
نحوه ي برخورد با تخلفات فوق به شرحي است که پس از شناسايي توسط منطقه تشکيل پرونده انجام و جهت بررسي به دبير خانه کميسيون ماده صد ارسال و براساس تبصرهاي ذيل ماده صد قانون شهرداريها بررسي و در جلسه هاي کمسيون ماده صد ( شامل چهار جلسه مجزا ) طرح واتخاذ تصميم ميگردد.
 2 - نحوه برسي و صدور راي حال حاضر با گذشته در کمسيون ماده صد چه تفاوتي ايجاد شده است ؟
در زمان گذشته ارجاع و بررسي پرونده ها در دبير خانه کمسيون ماده صد به صورت دستي انجام مي گرديد که پس از برسي کارشناسانه از حدود دو سال پيش ارجاع و طرح پرونده ها در کمسيون به صورت سيستمي انجام مي گردد که در اين فرايند هيچ گونه اعمال سليقه شخصي و انتخابي و طرح پرونده ها انجام نمي گردد و صرفا سيستم الکترونيکي و کامپيوتري دبير خانه حاکم بوده و پرونده ها به صورت رندومي با انتخاب سيستم و با انتخاب رندومي کمسيون هاي چهار گانه انجام مي گردد که در اين حالت هيچ گونه حق و حقوقي از متقاضيان و ارباب رجوع ضايع نمي گردد و امکان انتخاب کمسيون مورد نظر از متقاضي سلب مي شود.  
3- نحوه کنترل ساخت و سازهاي غير مجاز در سطح شهر چگونه است ؟
ساخت و سازهاي غير مجاز توسط كارشناساس اداره نظارت بر عملكرد مهندسين ناظر حوزه مديريت هماهنگي و نظارت بر ساخت و سازها كنترل ميگردد به نحوي كه پس از ورود گزارش ناظرين حوزه اداره نظارت به عملکرد مهندسين به فاصله زماني 24 ساعت از محل پروژه بازديد به عمل امده و در صورتي که تاخير در ارسال گزارش ويا ساخت و ساز غير مجاز اتفاق افتاده باشد با مهندسين مربوطه برخورد ميگرد به صورتي که مکاتبه اي با سازمان نظام مهندسي انجام که در راستاي ماده 35 قانون نظام مهندسي انجام ميگردد و يا اينكه مکاتبه اي با شوراي انتظامي نظام مهندسي انجام ميگردد
4- اداره نظارت بر ساخت وسازها چه اداره اي است ؟وظيفه آن چه است ؟
اداره نظارت بر عملکرد مهندسين ناظر زير مجموعه ي مديريت هماهنگي و نظارت بر ساخت وسازها ميباشد که اين مديريت نيز يکي از مديريت هاي سه گانه معاونت شهرسازي و معماري مي باشد که با کارشناسان خبره عمران و معماري به نظارت مي پردازند.
وظيفه آن اين است که پس از ثبت گزارش ناظرين در شهرداري از ساختمان ها بازديد به عمل مي آورند و گزارش ها در محل کنترل ميشود به فاصله ي24 ساعت و مشکلات ساخت و ساز و نظارت بررسي و اقدام مي شود .
5-  چه اقداماتي جهت جلوگيري از ساخت وسازها غير مجاز در کميسيون ماده صد انجام گرديده است ؟
با توجه به سودآوري تخلفات ساختماني اغلب مالکان اقدام به انجام تخلفات ساختماني غير مجاز مغاير با پروانه ساختماني مي نمايند که پس از کارشناسي موضوع ، پيشنهادي جهت افزايش تعرفه هاي جرايم کميسيون ماده صد به صورت لايحه تنظيم و براي تاييد به شوراي محترم اسلامي شهر قزوين ارسال گرديده است که اين مورد در جهت جلوگيري و کاهش تخلفات ساختماني بوده که اين افزايش تعرفه از 25 تا 50 درصد در مناطق مختلف اتفاق افتاده است بديهي است افزايش نرخ مبالغ جريمه کميسيون باعث کاهش تمايل سازندگان به انجام تخلفات ساختماني ميگردد .
6- مواردي که در هنگام ساخت وساز توسط اداره نظارت بررسي ميشود شامل چه چيزهايي مي باشد. ؟
1- بررسي عملکرد مهندسين ناظر به لحاظ صحت ارائه گزارش و بررسي اينکه گزارش به موقع ارسال شده يا داراي تاخير       مي باشد .
2- بررسي صحت گزارش به لحاظ اينکه گزارش واقعي ميباشد يا مهندسين گزارش کذب و غير واقع ارائه نموده است
3- بررسي تخلف ساختماني و تشخيص نوع ان که اقدام به توقف پروزه و مکاتبه با منطقه جهت توقف و ارسال به کميسيون ماده صد جهت بررسي تخلفات مي باشد.
4- شناسايي و برخورد با سد معبر هاي ساختماني و مکاتبه با منطقه جهت جمع اوري مصالح و سد معبرها
5- شناسايي مشکلات شهرسازي از جمله عدم رعايت کف و بر در ساختمان ها وايجاد رمپ و پله درمعابر که سريعا با منطقه مکاتبه و اقدام به جمع اوري آنها ميگردد.

 

تصاویر مرتبط