یکشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۹

نظري پور معاون شهردار :

نوسازي و ترميم بافت فرسوده

در حوزه نوسازي و ترميم بافت فرسوده اقدامات زيادي در شهرداري انجام گرفته است.

 

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين با اعلام اين خبر گفت : بر اساس تعاريف علمي، فرسودگي هر سازه با توجه به مولفه هايي همچون ناپايداري سازه، کمتر از 6 متر بودن عرض گذر و فقدان استحکام مشخص مي شود و بر مبناي اين شاخص ها 450 هكتار از بافت شهر قزوين فرسوده هستند که از اين ميزان بخش زيادي با بافت تاريخي شهر تداخل دارد. در اين خصوص ما با ايجاد خط پروژه هايي به منظور حفظ عناصر تاريخي توأم با بهسازي بافت فرسوده سعي بر حرکت اعتدالي در اين مسير داشته ايم. همچنين با ارائه امتيازات و طرح هاي تشويقي براي ساکنان اين سازه ها شرايط مناسبي را براي نوسازي بافت فرسوده و تعريض گذرها فراهم کرده ايم.
وي افزود : شهرداري به ازاي هر مقدار عقب نشيني در کاربري هاي مسکوني، به صاحب ملک، تراکم دو برابر و در کاربري هاي تجاري تراکم سه برابراعطا مي کند. اين مازاد تراکم ها در صورت آن که منطقه از حيث تراکم ممنوعه باشد، قابل نقل و انتقال است. علاوه بر اين شهروندان بايد بدانند که اين طرح ها بيش از هر کس براي خودشان سودمند است و ضمن آن که مشکلات تردد و ترافيک را حل و فصل مي کند، در زمان بحران هايي چون زلزله و آتشسوزي، روند امدادرساني را آسانتر مي کند.
 وي در ادامه با ذکر فعاليت هاي مجاز افزود: در قالب نوسازي بافت فرسوده، شهرداري در ساخت و ساز واحدهاي مسکوني نيز مشارکت کرده که در اين باب مي توان به خريد اراضي هادي آباد و ساخت 313 واحد مسکوني اشاره کرد.

 

تصاویر مرتبط