یکشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۲۲

حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

اتمام مطالعه فاز يک پارکينگ طبقاتي زيرسطحي چهارراه وليعصر قزوين

امکان سنجي مطالعه و طراحي فاز يک مقدماتي پارکينگ طبقاتي زيرسطحي چهارراه وليعصر قزوين، توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به اتمام رسيد.

 

محمد اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت:امکان سنجي مطالعه و طراحي فاز يک مقدماتي پارکينگ طبقاتي زيرسطحي چهارراه وليعصر قزوين، توسط سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به اتمام رسيد.
به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: پاركينگ به عنوان يك منبع محدود در شهرها است و اطمينان از اينكه اين منبع محدود در دسترس افراد باشد امري مهم است.
وي کمبود جاي پارک يا پارکينگ عمومي امروزه در تمامي شهرها مشهود و ملموس است لذا توجه به مکان و امکان ساخت پارکينگ در نقاط حساس و پرترافيک شهرها يکي از چالش هاي شهرداري ها محسوب ميشود و ساخت پارکينگ به منظور بهبود حمل و نقل و رفع مشکل ترافيک جزو اولويت هاي شهر قزوين نيز است و لازم است که واحدهاي تجاري مکمل در مقياسي ايجاد شوند که ساخت پارکينگ نيز توجيه اقتصادي داشته باشد.
حافظي گفت: بر اين اساس سازمان خدمات طراحي به سفارش سازمان حمل و نقل و ترافيک تهيه طرح امکان سنجي مطالعه و طراحي فاز يک مقدماتي پارکينگ طبقاتي زيرسطحي چهارراه وليعصر را در سال 1392 در دستور کار خود قرار داد و موقعيت پارکينگ موردنظر ضلع جنوب غربي چهارراه وليعصر است.
اين مسؤول اظهار  کرد: هدف از انجام اين پروژه امکان سنجي اقتصادي ساخت پارکينگ موردنظر با توجه به خواسته هاي سازمان حمل و نقل و بر اساس طرح مقدماتي معماري است.
وي گفت: آلترناتيو پيشنهادي کارفرما اختصاص دادن طبقه 1- زمين به کاربري تجاري، پارکينگ عمومي و ايستگاه تاکسي، طبقات 2- ، 3- ، 4- به پارکينگ عمومي و کاربري طبقه همکف به فضاي سبز بود. پس از ارزيابي هاي اقتصادي – اجتماعي با توجه به طراحي و برنامه فيزيکي معماري، در نظر گيري طبقه همکف به عنوان کاربري پلازا، طبقه 1- کاربري به عنوان سهم تجاري سرمايه گذار، 3 طبقات 2- ، 3- و 4- کاربري پارکينگ عمومي به عنوان سهم شهرداري در نظر گرفته که با عنايت به مطالعات اقتصادي بيشترين سود را نسبت به تمامي آلترناتيو ها خواهد داشت، در آلترناتيو نهايي ايستگاه تاکسي زير سطحي در صورت يک طرفه بودن رمپ صرفاً به صورت توقفگاه موقت در نظر گرفته شده و تعدادي ايستگاه تاکسي نيز در سطح پيش بيني شد و 4 عدد جايگاه پارک در جوار بلوار طالقاني تعبيه شد. سطح پروژه يه صورت پلازا طراحي شد تا جذابيت بيشتري داشته باشد و 507 واحد پارکينگ و 2700 متر بناي مفيد تجاري تامين شد.
مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ادامه داد: دسترسي‌هاي پارکينگ از مهمترين مواردي است که در پروژه به آن پرداخته شده است. همچنين ورودي پارکينگ در خيابان شاهد و خروجي آن در بلوار طالقاني قرار گرفته و به دليل رعايت متوسط فاصله تا چهار راه و ميدان، جايگاه ورودي و خروجي رمپ غير قابل تغيير است.
وي بيان کرد: در پلازا با توجه به شبکه دسترسي هاي پياده و ايستگاه هاي حمل و نقل عمومي، ورودي ها مشخص شده است. مسير دسترسي به "تجاري کلداني" که به زودي احداث خواهد شد با طرح سنگفرش مشخص شده و ارتباط پروژه و کاربري تجاري مجاور را امکان پذير مي کند. همچنين در راستاي جلب نظر عابران پياده و ايجاد دعوت کنندگي، يک گنبد ژئودزيک در ترکيب با طرح اسطرلاب بر روي ويد تجاري طراحي شده است.
وي يادآور شد: در اين پروژه، هماهنگي با 3 پروژه ايستگاه BRT، زير گذر پياده و تقاطع غير همسطح مورد توجه قرار گرفته است. ارتباط با پروژه BRT از طريق خطوط عابر پياده امکان پذير شده است. همچنين با انطباق ورودي زير گذر پياده و ورودي تجاري کلداني، ارتباط مناسبي به وجود آورده است. با عنايت به مطالعات اقتصادي نتيجه گيري شد که طرح تقاطع غير همسطح تاثير منفي گسترده اي بر روي پروژه نخواهد داشت اما در طراحي پلازاي روي زمين تاثير گذار است.
حافظي بيان کرد: امکان سنجي اقتصادي و مالي اين پروژه بر اساس استانداردهاي سطح بالاي مديريت سرمايه‌گذاري و ريسک موسسات مطرح بين المللي در اين زمينه همانند CFA Institute ، CAIA Association و GARP انجام شده است که در اين راستا سه الترناتيو پيشنهادي طرح به لحاظ نرخ بازده مورد انتظار در سطوح ريسک مختلف مورد بررسي قرار گرفت و در مجموع نتايج مطالعات سرمايه گذاري نشان دهنده نرخ بازده مناسب و قابل اجراي آلترناتيو انتخابي است.  
پايان پيام

تصاویر مرتبط