چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۱۸

نظري‌پور، معاون شهردار قزوين:

نقشه و آمار جمعيت نواحي شهر قزوين تهيه شد

با توجه به اهميت و کاربرد اطلاعات و نقشه ها در حوزه هاي شهري نقشه و آمار جمعيت نواحي شهر قزوين در معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين در اداره GIS تهيه شد.

 

 

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: با توجه به اهميت و کاربرد اطلاعات و نقشه ها در حوزه هاي شهري براي ساماندهي، تحليل و پردازش اطلاعات، استفاده از آن‌ها ضروري است.
به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين، نظري پور افزود: يکي از نقشه هايي که کاربردهاي زيادي دارد، نقشه جمعيتي شهر است که شامل آمار و اطلاعات جمعيت شهر يعني پارامترهاي تعداد جمعيت، تعداد خانوار و جنسيت (مرد،زن) اپروژه نقشه جمعيتي شهر که در اداره GIS ، معاونت شهرسازي و معماري تهيه گرديده ،در ابتدا اطلاعات به صورت جدول اطلاعاتي نرم افزار Excel بوده سپس به بانک اطلاعات نرم افزار GIS Arc لينک شده و به صورت نقشه بلوک بندي جمعيتي قابل بهره برداري مي باشد.
نظري پور خاطر نشان کرد: در اين نقشه با انتخاب هر محدوده جمعيت آن برآورد مي‌شود و اطلاعات اين نقشه به تفکيک مناطق شهرداري و نواحي شهرداري استخراج گرديده و در قالب جدول تهيه شده است.
وي افزود: پارامترهايي نظير جمعيت و مساحت در حوزه شهري از اهميت زيادي مانند برآورد تراکم، سرانه و... برخوردار است و با برآورد جمعيت در هر دوره و مقايسه با دوره هاي قبلي، ميزان رشد جمعيت تخمين زده مي شود و در تعريف شهر از روستا مقوله جمعيت مهمترين فاکتور است . همه اين موارد مستلزم استفاده از نقشه هاي جمعيتي است.
اين مقام مسوول اظهار کرد: مدت زمان سپري شده براي انجام پروژه فوق به مدت يک هفته به طول انجاميد.   
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط