یکشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۱۹

نظري پور ، معاون شهرداري قزوين:

پروژه پارك ملي باراجين قزوين به تصويب رسيد

پروژه پارك ملي باراجين قزوين يک از پروژه هاي بزرگ با جاذبه گردشگري توريستي و يک منطقه خدماتي مي شود.

فرزانه نظري پور ، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين با بيان مطلب فوق افزود : شهر قزوين ، مركز استان قزوين با بيش از 350000 نفر جمعيت نزديك ترين مركز استان به پايتخت ايران (تهران )و مستقرر بر روي يكي از اصلي ترين محورهاي دسترسي و عبوري به غرب و شمال غرب (استانهاي گيلان ،آذربايجان شرقي و غربي ، اردبيل ، همدان ، كردستان ، كرمانشاه ، لرستان ) مي باشد

 نظر ي پور ادامه داد : در حال حاضر نيز قزوين از مهمترين قطب هاي صنعتي اقتصادي ،كردشگري و سياسي كشور مي باشد .
وي افزود : طرح پارك ملي باراجين يكي از اركان مهم در نظام قضائي ، جغرافيايي شهر قزوين در دستور كار شهرداري قزوين قرار گرفته است و مطالعات و طراحي آن توسط مشاورانجام گرفت با همكاري حوزه طرحهاي تفصيلي و سازمان خدمات طراحي تهيه و به تصويب رسيد .
اين مقام مسئول اضافه كرد: نتايج مطالعات نشانگر اين است كه اين بوستان از يك پارك وسيع فضاي سبز فراتر است و بعنوان يك منطقه ويژه و يك جاذبه گردشگري توريستي و يك منطقه خدماتي در مقياس منطقه اي و ملي مطرح مي شود.
وي هدف از طراحي و ساماندهي اين محدوده را ايجاد فعاليتهاي تفريحي و گسترده در محيط ، حفاظت از منابع موجود و شناسايي ظرفيت گردشگري عنوان كرده .
در اين طرح سطوح خدمات شهري شامل : جهانگردي ، پذيرايي اقامتي ، ورزش ، تفريحي ، فرهنگي ، اجتماعي ، خدمات بهداشتي و درماني لحاظ گرديد و درآن هتل چهار ستاره ، باشگاه تير و كمان ، موزه شهدا و باغ موزه، شهرك سينمايي و احداث شهربازي ، تالار و احداث باغ وحش ، باشگاه سوار كاري و دهكده سلامت كه در قالب يك طرح ملي است ارائه توسط بخش خصوصي سرمايه گذاري خواهد شد .
نظري پور افزود : پروژه هاي پيشنهادي خارج از موارد ذکرشده در قالب کاربريها مصوب پارک سرمايه گذاران مي توانند درصورت ارائه طرح توجيحي مناسب در شهرداري بررسي و در صورتي که با طرح پارک همخواني داشته باشد و درقالب و مقياس طرح مذکور باشد قابليت سرمايه گذاري داشته و مي تواند اجرايي گردد.
پروژه پارك ملي بوستان باراجين قزوين يک از پروژه هاي بزرگ با جاذبه گردشگري توريستي و يک منطقه خدماتي مي شود .

 

 

تصاویر مرتبط