دوشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۱۳

نظري پور، معاون شهردار قزوين:

پروژه تدوين ضوابط نماي شهري در برنامه شهرداري قرار گرفت

بر اساس مصوبه ضوابط نما شهري در شوراي عالي معماري و شهرسازي، پروژه تدوين ضوابط شهري در دستور کار شهرداري قزوين قرار گرفت.

 

فرزانه نظري پور ، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت :شهرداري قزوين بر اساس مصوبه سال 1387 شوراي عالي معماري و شهرسازي مبني بر ارتقاء سيما و منظر شهري ، پروژه مطاله و تدوين ضوابط نماهاي شهري را در دستور كار خود قرار داده است.
نظري پور افزود: در همين راستا سازمان زيبا سازي شهرداري قزوين در ابتداي سال 1390 مهندسين مشاور ديارگاه را بعنوان مشاور پروژه فوق انتخاب و پس از هماهنگي با معاونت شهرسازي ومعماري و مديريت سازمان خدمات طراحي شهرداري كميته راهبري طرح تشكيل و با همراهي كميته سيما و منظر شهر جلساتي را جهت بررسي روند پروژه برگزار نمايد.
وي اظهار كرد : مدت انجام پروژه حدودا 6 ماه است كه در مرحله اول آن در ابتداي تيرماه مشاور اقدام به ارائه مطالعات اوليه طرح در جلسه كميته راهبري نموده و اعضاء جلسه مواردي را جهت لحاظ نمودن در روند پروژه بيان نمودند. در نهايت مقرر گرديد حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از اين جلسه مشاور اقدام به تهيه و تدوين ضوابط نما در يكي از محور هاي منتخب نموده و پس از بررسي و تصويب ادامه پروژه نيز به همان منوال صورت گيرد.
اين مقام مسئول اضافه كرد: در اين طرح 10 محور اصلي شهر با محوريت بافت تاريخي ، ميانه و حاشيه اي بررسي و نمونه هاي متعددي از نماهاي موجود در اين محورها مورد مطالعه قرار گرفته است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط