یکشنبه ۱۳۹۲/۰۹/۲۴

حافظي، مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين خبر داد؛

تدوين پروژه‌هاي سال 93 سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين

پروژه‌هاي سال 93 سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين بر اساس نيازها و خواسته‌هاي سازمان‌هاي مختلف شهرداري، نيازهاي اساسي مردم شهر و نظرات صاحبنظران و متفکران در دست تدوين است.

مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين گفت: پروژه‌هاي سال 93 بر اساس نيازها و خواسته‌هاي سازمان‌هاي مختلف شهرداري، نيازهاي اساسي مردم شهر و نظرات صاحبنظران و متفکران در دست تدوين است.

به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين؛ محمد اسماعيل حافظي افزود: عوامل و شاخص‌هاي تاثيرگذار بر تعريف پروژه‌هاي سال 1393 سازمان خدمات طراحي، ترکيبي از برنامه‌هاي تعريف شده براي شهر قزوين در اسناد فرا دست، نيازها و خواسته‌هاي سازمان‌هاي مختلف شهرداري، نيازهاي اساسي مردم شهر، نظرات صاحبنظران و متفکران و متخصصان در امور شهري و در نهايت آسيب شناسي پروژه‌هاي قبل توسط مديران پروژه‌ها در راستاي هرچه اجرايي‌تر شدن طرح هاي در دست تهيه بوده است.
اين مسوول اظهار کرد: ابزار گردآوري اطلاعات و تحقيق در اين پروژه مطالعه اسناد فرادست، تکميل پرسشنامه با ذينفعان و ذي نفوذان، برگزاري جلسات متعدد مصاحبه با تمامي مديران و معاونين شهرداري، شناسايي نيازهاي مردم با کمک بررسي تماس‌هاي به عمل آمده با سامانه 137 به عنوان نهادي مردم گرا و در نهايت برگزاري جلسه راهبردي و تشكيل گروه هاي Focus group به منظور جمع بندي نهايي نظرات است.
مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين ادامه داد: بدين منظور مشاور، ضمن مطالعه اسناد فرادست شهر که مهمترين آنها سند طرح جامع شهر، طرح تفصيلي شهر، مطالعات قزوين 20+، طرح مجموعه شهري، CDS و در سطحي بالاتر دوم طرح هاي فرادست فرامحلي از جمله طرح جامع سلامت، طرح كالبدي ملي- ناحيه اي قزوين، برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي، اسناد توسعه شهرستان قزوين و .... مي باشد، به برگزاري جلسات مصاحبه با تمامي مديران محترم سازمان هاي شهرداري پرداخت.
وي افزود: اين مصاحبه‌ها شامل دو بخش اصلي بود، بخش اول بررسي نيازها و نظرات سازمان هاي مربوطه براي سال بعد و بخش دوم بررسي پروژه هاي خلاقانه پيشنهادي مشاور است و در پايان اين نتايج پس از بررسي مجدد در درون ساختار هرسازمان، در فرم‌هايي كه از قبل توسط مشاور تهيه و در اختيار آنها قرار گرفته بود، نوشته شده و در اختيار سازمان خدمات طراحي قرار گرفت.
وي يادآور شد: همچنين در اين فرآيند از مشاوران سازمان خدمات طراحي و گروه هاي تخصصي شهرسازي و معماري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين خواسته شد تا نظرات کارشناسي خود را در خصوص پروژه مورد نياز شهر قزوين به اين سازمان ارائه دهند تا در تدوين پروژه هاي سال 1393 شهرداري قزوين مورد بررسي مديران و معاونين قرار گيرد.
حافظي بيان کرد: آنچه امسال در تعريف پروژه هاي سازمان خدمات طراحي مورد توجه ويژه قرار گرفته است، آسيب شناسي پروژه هاي سال گذشته به لحاظ اجرايي از طريق مصاحبه با مسوولين پروژه ها در سازمان خدمات طراحي و همچنين مشاوران بوده است.
وي بيان کرد: در اين راستا جلسات متعددي با مديران پروژه و مشاور برگزار شد که نتايج آن بطور مستقيم در تعريف پروژه هاي سال 1393 سازمان خدمات طراحي مورد استفاده قرار گرفت.
اين مسوول بيان کرد: کارگروهي تخصصي متشکل از صاحبنظراي و دست اندرکارن به منظور جمع بندي نظرات و پيشنهادات ارائه شده و ارائه پيشنهادات تکميلي تدوين پروژه ها تشکيل خواهد شد که يکي از گام هاي اساسي در پايش نهايي پروژه ها خواهد بود.
وي يادآور شد: در نهايت سيستم فرآيندي و سلسله مراتبي مورد نظر مشاور و مديرعامل سازمان خدمات طراحي روشي است که به کمک آن پروژه ها در چندين مرحله مورد پايش و ارزيابي تطبيقي با امکانات و پتانسيل هاي شهرداري و شهر قرار مي گيرند.
حافظي بيان کرد: در اين راستا تشکيل کارگروهي تخصصي متشکل از صاحب نظران و دست اندرکارن به منظور جمع بندي نظرات و پيشنهادات ارائه شده و ارائه پيشنهادات تکميلي تدوين پروژه ها تشکيل خواهد شد که يکي از گام هاي اساسي در پايش نهايي پروژه ها خواهد بود.
اين مسوول بيان کرد: اين فرآيند در حال حاضر همچنان ادامه دارد و اميد است که با کمک تمامي دست اندرکاران و به خصوص مديران و معاونان، منجر به تعريف پروژه هايي کارآمد ، منطبق با نيازهاي مردم از يک سو و امکانات شهرداري از سوي ديگر و از همه مهمتر در خور شان و منزلت شهر تاريخي قزوين شود.
وي گفت: سازمان خدمات طراحي قزوين كه وظيفه انجام مطالعه و طراحي كليه پروژه‌هاي شهرداري قزوين را بر عهده دارد، پيرو فرآيندي که از سال قبل به همت و همکاري تمامي مديران و معاونان شهرداري شروع شده بود و هدف آن تدوين سيستماتيک و سلسله مراتبي تعريف پروژه ها بود، امسال با بهره گيري از تجربه سال گذشته، مجددا از دکتر سعيدي رضواني به عنوان مشاور برنامه‌ريزي و طراحي شهري دعوت به عمل آورد تا در اين فرايند سازمان را همراهي کند.
پايان پيام
 
 
 
 

تصاویر مرتبط