سه‌شنبه ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين:

تراكم بلوار پاستور تا تقاطع كانال آب شهر قزوين افزايش مي‌يابد

افزايش تراكم بلوار پاستور از گذر حكمت 12 تا تقاطع كانال آبرسان، مطابق رأي كميسيون ماده پنج در شهر قزوين تصويب شد.

 

 

معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: افزايش تراكم بلوار پاستور از گذر حكمت 12 تا تقاطع كانال آبرسان، مطابق رأي كميسيون ماده پنج در شهر قزوين تصويب شد.
فرزانه نظري‌پور افزود: توجه به توسعه فيزيکي شهرها يکي از عوامل مهم در رشد برنامه‌ريزي شده شهرها به شمار مي‌رود و تا زماني که الگوي رشد شهر ارگانيک بوده و عوامل درون زا و محلي، تعيين کننده رشد شهرها باشند، بر حسب شرايط اقتصادي، اجتماعي و امنيتي، فضاي شهر به طور ارگانيک ساماندهي مي‌شوند.
نظري پور با اشاره به استقبال شهروندان از افزايش تراكم در گذرهايي كه اين قابليت در آن‌ها وجود دارد، خاطر نشان کرد: توسعه فيزيکي به عنوان يکي از عوامل مهم در برنامه ريزي شهرها مطرح است و توسعه نامنظم آن ها مي تواند سبب تغييرات گسترده اي در شرايط محيطي کاربري هاي ديگر شود.
 وي ادامه داد: توسعه نامنظم شهر اثرات مخربي بر شهرها و محيط اطراف آن ها مي‌گذارد که از جمله آن مي‌توان به ناهمگوني چشم اندازهاي طبيعي اشاره کرد. با وجود اينکه يافته هاي علمي ثابت کرده‌اند که اين الگو براي توسعه شهر مؤثر نيست اما همچنان الگوي غالب توسعه شهري به شمار مي رود.
اين مقام مسوول بيان كرد: توسعه ناموزون شهر که در زمين‌هاي آماد‌ سازي نشده اتفاق مي‌افتد، اثرات مخربي را به همراه دارد که استقرار مناطق مسکوني در زمين هاي سست اطراف شهر و توسعه در حومه شهرها از مهم ترين نتايج آن است در حالي كه توسعه فيزيکي شهر مي‌تواند به عنوان يک عامل بازدارنده و مانع در توليد مسکن عمل کند.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تصريح كرد: از اين رو افزايش تراکم ساختماني مي‌تواند در راستاي صرفه جويي در عوامل مختلف توسعه شهري به کار گرفته شود.
وي ادامه داد: افزايش تراکم ساختماني با لحاظ كردن موضوع زيربناي واحدهاي مسکوني در جهت افزايش توليد مسکن قرار مي گيرد و هزينه تأمين زيرساخت ها و تجهيزات را کاهش مي دهد و با کاهش سرانه زمين، استفاده بهينه از اين عامل مهم، حياتي و تجديد ناپذير طبيعي را در پي دارد.
اين مقام مسوول خاطرنشان كرد: به همين منظور و جهت تحقق اصول و سياست هاي كلي تعيين تراكم ساختماني با انجام منطقه بندي (با توجه به امكانات، نيازها و محدوديت ها)، تراكم مجاز در محور بلوار پاستور با توجه به استعداد منطقه و مناسب بودن گذرها، موضوع تغييركاربري از مسكوني به تجاري- مسكوني به صورت 4 طبقه روي تجاري مطرح و پس از بحث و بررسي در جلسات كميته فني و كميسيون طرح تفصيلي مورد تصويب اعضا قرار گرفت.
پايان پيام 

 

تصاویر مرتبط