شنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۲

نظري پور، معاون شهردار قزوين تشريح کرد:

اساس تصويب و تعيين طرح تقاطع هاي غير همسطح در سطح شهر قزوين

کليه تقاطع هاي اجراشده در شهر قزوين بر اساس طرح تفصيلي شارمند و طرح جامع شهرسازي مصوب و پيش بيني طرح جامع حمل و نقل و ترافيک بوده و بر اساس طرح هاي بالا دست مراجع تصويب را گذرانده و داراي مصوبات کميسيون ماده پنج استان است.

 

خانم مهندس نظري پور محل تقاطع هاي غير همسطح در شهر قزوين برچه اساسي تعيين شده است؟
شهر قزوين طبق طرح هاي بالادست همچون طرح جامع، مجموعه شهري و طرح CDS ( برنامه توسعه راهبردي)، به عنوان شهري با نقش گردشگري، توريستي، دانشگاهي با خدمات اجتماعي برتر در پاسخ به نياز شهر و منطقه شهري، ايمن و سالم و صنعتي در نظر گرفته شده است با اين شرايط بايد خدمات و سطح، سرانه ها و شبكه معابر ظرفيت لازم و درخور را داشته باشند .
در طرح مجموعه شهري، قزوين به عنوان مركز استان تامين كننده خدمات شهرهاي اقماري و اطراف مي باشد بنابراين مي بايست شبكه معابر طوري طراحي شود كه به طورهم زمان امكان عبور و مرور مسافرين فراهم شده و  در خصوص نحوه توزيع خدمات ارتباط مناسبي فراهم شود .
باتوجه به پيش بيني جمعيتي معادل 450 هزار نفر در افق طرح جامع (سال1410 )، طراحي مسيرها و توزيع خدمات در سطح شهر با توجه به افزايش جمعيت و به تبع آن نيازمندي به توسعه زير ساختي و امكانات كالبدي زيست محيطي صورت گرفته است.
طرح جامع شهرسازي قزوين تلاش داشته است بر مبناي الگوي برنامه ريزي راهبردي چشم اندازي روشن از شهر قزوين را ارائه نمايد . بر اساس چشم انداز تدوين شده شهر قزوين نقش فراشهري و منطقه اي خواهد داشت كه با قوت گرفتن كاربري ها و سلسه مراتب دسترسي شهري و فرا شهري منطقه اي نقش آن بارز تر خواهد بود.
 
كليه تقاطع هاي غير همسطح در طرح تفصيلي شارمند در سال 1373 تصويب شده و برخي ديگر در طرح جامع شهرسازي مصوب كارگروه تخصصي و امور زير بنايي استان قزوين 12 خرداد 88 و شوراي برنامه ريزي استان 14 شهريور 88 و طرح جامع ترافيك (كه مراحل تصويبي خود را طي مي كند ) پيش بيني شده است .
محورهاي مواصلاتي شهر قزوين در سه قالب كمربندي دور تا دور شهر قزوين، محور شمالي -جنوبي و محور شرقي - غربي شهر شكل گرفته است كه بر اساس آن 27 تقاطع غير همسطح طراحي و در طرح جامع شهرسازي مصوب و در طرح جامع حمل و نقل ترافيك پيش بيني گرديد و به اطلاع کليه شهروندان محترم ميرساند که تمام تقاطع هايي که در شهر قزوين تا بحال احداث شده اند بر اساس طرح هاي فوق و طي مراحل قانوني کميسيون ماده پنج و مراجع تصويب مي باشند. ابتداي به امر كمربندي دور تا دور شهر قزوين كه در آن تقاطع هاي لازمه  به منظور سهولت و سرعت حركت  پيش بيني شده و با اولويت اجراي شهرداري خواهند بود كه مسير كمربندي عبارت است از:در قسمت شرق اين تند راه شهري در شمال تقاطع غير همسطح بلوار شرق ملاصدرا و اتوبان كه در طرح تفصيلي شارمند مصوب سال 73 نيز ديده شده و در طرح جامع نيز به صورت تقاطع غير همسطح پيش بيني شده است، اين تقاطع داراي مصوبه كميسيون ماده پنج اسفند ماه سال 1384 بوده و در اولويت اجراي حوزه عمراني شهرداري مي باشد كه با توجه به تملكات شهرداري به تدريج اين محور كمربندي تكميل مي شود تا به حال زير ساخت هاي آن تامين و در مرحله اجراي آسفالت مي باشد و در ادامه اين کمر بندي  پل ولايت قرار داشته كه در طرح تفصيلي شارمند پيش بيني شده و در طرح جامع نيز ديده شده است و داراي مصوبه كميسيون ماده پنج آبان ماه سال 1388 بوده كه اجرا شده و در حال حاضر ارتباط بين شرق و بلوار ابوترابي را ايجاد کرده ، طرح تقاطع زير گذر كه در طرح تفصيلي شارمند و طرح جامع شهرسازي بوده و داراي مصوبه كميسيون ماده پنج شهريورماه سال 91 نيز مي باشد در مرحله اجراي زير گذر و نزديك به بهره برداري مي باشد و زير ساخت هاي آن تامين شده در ادامه تقاطع زير گذر راه آهن و اصفهان با جمهوري كه در طرح تفصيلي شارمند بوده و به لحاظ نقش بلوار جمهوري طبق مصوبه كميسيون ماده پنج شهريور ماه سال 1391 به عنوان تند راه جنوب شهري در اولويت اقدام هاي بعدي شهرداري قرار خواهد گرفت.
و نيز تقاطع هاي ديگري از جمله محور تاكستان با توجه به تكميل و تملك تند راه شهري در دستور كار اجرايي شهرداري قرار خواهند گرفت و مابقي مسير در قسمت غرب نيز با توجه به امكانات تملكي اجرا و در صورت لزوم تقاطع هايي احداث خواهد شد و در حال بلوار باهنر و بلوار امام علي نقش غربي اين کمربندي را داشته و آسفالت شدند و در حال حاضر بهره برداري به جهت تند راه شهري براي شهروندان مي باشند. لزوم اين کمربندي ها و تند راه هاي شهري از جمله تند راههاي شمالي - جنوبي ( همانند بلوار شرق ملاصدرا ،باهنر ، امام علي ) و شرقي غربي ( همانند بلوار مطهري و شهيد بهشتي ) اتصال نواحي شهري را به يکديگر از جمله ناحيه 500 هکتاري مينودر را در سه زمان ترافيکي صبح و ظهر و شب به ناحيه هاي صنعتي و مراکز شهري و ارتباطات شمال به جنوب شهر و غرب به شرق شهر را ايجاد مي کند.
که با برنامه ريزي اين محورها و احداث تقاطع هاي غير همسطح در اين مکانها انتقالات با تسريع و زمان کمتر و بدون ترافيک صورت ميگيرد و همچنين وجود خدماتي مانند پارک 1400 هکتاري باراجين و مجموعه هاي دانشگاهي آزاد و بين الملل و ارتباطات بين شهر و اين مجموعه ها نيز با نقش اين شبکه تند راهي قابل توجه مي باشد که شهرداري قزوين به جهت سهولت در ارتباطات اين محورها با مجوز مراجع تصويب تقاطع هايي را احداث کرده است .
 چرا محور ورودي شهري از سمت بوئين زهرا تا به حال در دستور كار شهرداري قرار نگرفته است؟
 تقاطع خليج فارس در ابتداي ورودي شهر قزوين از سمت بوئين زهرا مرتبط به شهرداري نبوده و جزو محدوده اجرايي اداره راه مي باشد، اين طرح داراي مصوبه كميسيون ماده پنج دي ماه سال 1391 بوده و در دستور اجرايي اداره كل راه و شهرسازي قرار دارد .
محور بعدي محور شمال به جنوب شهر قزوين، از ابتداي تقاطع بلوار حضرت امام و اتوبان تا راه آهن مي باشد كه به جهت سهولت تردد در اين مسير تعدادي از تقاطع هاي غير همسطح با توجه به نظر مراجع تصويب در آن اجرا شده و مابقي در دستور كار شهرداري مي باشند. در حال حاضر تقاطع  بلوار مطهري با بلوار حضرت امام خميني (ره) كه مطابق مصوبه كميسيون ماده پنج خرداد ماه سال 1385 و تقاطع غير همسطح سرداران با بلوار شهيد بهشتي كه در طرح تفصيلي شارمند بوده و داراي مصوبه كميسيون ماده پنج دي ماه سال 1388 بوده  و تقاطع غير همسطح 9 دي ( تقاطع فلسطين با ادامه بلوار امام خميني (ره) ) داراي مصوبه كميسيون ماده پنج دي ماه سال 88  و نيز تقاطع چهار راه نادري ( 7دي ) داراي مصوبه كميسيون ماده پنج دي ماه سال 88 مي باشد كه اجرا گرديدند و مابقي تقاطع ها از جمله تقاطع راه آهن به جهت تكميل اين مسير در اولويت هاي بعدي شهرداري و در راستاي نقش فعلي جمهوري بايد اجرا شود.
در راستاي تكميل محور شرق به غرب نيز تقاطع غير همسطح پل نصر كه در طرح تفصيلي شارمند بوده و داراي مصوبه كميسيون ماده پنج ارديبهشت ماه سال 1388 ونيز اصلاح هندسي ميدان شهيد بابايي كه مطابق با طرح تفصيلي شارمند و مصوبه كميسيون ماده پنج شهريور سال 91 مي باشد اجرا گرديده اند.
لازم به ذكر است؛ فاز صفر و طرح هاي اوليه كليه طرح هاي تقاطع هاي غير همسطح پيش بيني شده در طرح طرح تفصيلي شارمند و طرح جامع شهرسازي مصوب و طرح جامع حمل و نقل ترافيك پيش بيني گرديده اند و فاز يك برخي از طرحهاي مذكور نيز در  كميسيون ماده پنج استان تصويب شده اند.
چرا در بعضي از تقاطع ها مثل ميدان 22 بهمن از ورودي دروازه رشت و چهارراه وليعصر تقاطع غير همسطح ديده نشده است؟
با توجه به نقش تند راهي بلوار جمهوري اسلامي و نقش محور شهيد انصاري شرقي و غربي به عنوان محورهاي شرياني شرق به غرب شهر و انتقال بار ترافيكي از ورودي شهر به اين محورها ديگر ميدان22  بهمن نقش پررنگي نخواهد داشت و به لحاظ انتقال بار ترافيكي با يكسري اصلاحات هندسي مشكلات رفع خواهد گشت و از طرفي نقش كمربندي شرق شهر و تقاطع پل ولايت كه وجود اين تقاطع هم در طرح تفصيلي شارمند و هم در طرح جامع شهرسازي ديده شده است و با حضور اين تقاطع و انتقال بار ترافيكي از شرق به جنوب ديگر چهار راه وليعصر به عنوان يك تقاطع غير همسطح پيش بيني و مصوب نشد و لذا در كل، مشاورين طرح هاي تفصيلي، طرح جامع و مراجع تصويب ضرورتي به اجراي تقاطع غير همسطح در اين مكانها نديده و بعضي از اين تقاطع ها بايد به صورت همسطح اصلاح هندسي شدند.
به اطلاع مي رساند در جهت اصلاح ورودي هاي شهر از سمت اتوبان سه تقاطع غير همسطح واقع در تقاطع اتوبان و كمربندي شرق، بلوار حضرت امام و اتوبان و تقاطع بلوار امام علي و اتوبان كه داراي مصوبات كميسيون ماده پنج شهريور سال 91 مي باشد، به جهت جذب توريست و گردشگر به شهر و رونق صنعت گردشگري در اولويت اجرايي شهرداري مي باشد.
اولويت اجراي تقاطع هاي غير همسطح در سطح شهر قزوين چگونه تعيين مي شوند ؟
  الويت اجرا، تقدم و تأخر تقاطع هاي غير همسطح پيش بيني شده بر اساس نرم افزار و مدل هاي ترافيكي پيش بيني شده و در طرح جامع حمل و نقل و ترافيك درحوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك امكان سنجي گرديده و  بر اساس حجم ترافيكي، پيك هاي ترافيكي و ساير عوامل مؤثر تعيين كننده و بودجه شهرداري در اولويت اجراي حوزه عمراني شهرداري قرار مي گيرد .
 پايان پيام

 

تصاویر مرتبط