دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۱

نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين خبر داد؛

افزايش زمان بررسي پرونده‌هاي كميسيون ماده صد در روزهاي پاياني سال

با ارائه تخفيفات ويژه 22 درصد جهت پرداخت بدهي و جرايم كميسيون ماده صد توسط شهرداري قزوين تعداد زيادي پرونده توسط مناطق جهت بررسي به طور روزانه به كميسيون ماده صد ارسال مي‌شود.

معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: با توجه به نزديكي پايان سال و ارائه تخفيفات ويژه 22 درصد جهت پرداخت بدهي و جرايم كميسيون ماده صد توسط شهرداري تعداد زيادي پرونده توسط مناطق جهت بررسي به طور روزانه به كميسيون ماده صد ارسال مي گردد و اين دبيرخانه به طور سيستمي اقدام به ارجاع طرح و بررسي پرونده هاي مزبور مي كند.
به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ فرزانه نظري پور افزود: با توجه به وجود سه كميسيون كه به طور ثابت سه روز  هفته جلسه برگزار مي كنند جهت طرح پرونده هاي موجود و كميسيون با دستور شهردار قزوين جلسه هاي فوق العاده اي در كل دي ماه هفته تشكيل و خارج از ساعت جلسه هاي ثابت اقدام به طرح و بررسي پرونده ها مي‌كنند.
وي بيان كرد: در يازده ماه گذشته با برگزاري 145 جلسه تعداد هزار و 464راي بدوي و 459 راي تجديد نظر براي شهرداري منطقه يك و تعداد 2هزار و 127راي بدوي و 896راي تجديد نظر براي شهرداري منطقه دو و  2هزار و 389 راي بدوي و هزار و 95 راي تجديد نظر براي شهرداري منطقه سه صادر گرديده است.
پايان پيام
 

تصاویر مرتبط