شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۲

تقوايي، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي:

طي چند سال اخير به موضوع سيماي شهري توجه ويژه‌اي شده است

با توجه به اهميت موضوع سيماي شهري طي چند سال اخير به اين موضوع توجه ويژه اي شده است.

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: با توجه به اهميت موضوع سيماي شهري طي چند سال اخير به اين موضوع توجه ويژه اي شده است.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ دكتر سيد حسن تقوايي در نهمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و چهارمين همايش توسعه شهري كه در برج ميلاد تهران برگزار شد، با اشاره به مفهوم منظر شهري در اسناد توسعه شهري گفت: منظر شهري به سيما و جلوه هاي بصري خاص طبيعي و فرهنگي و بخش وسيعي از مكان ها و فضاهاي باز شهري و روستايي اطلاق مي شود.
 وي افزود: منظر فرهنگي پديده اي شكل گرفته از منظر طبيعي بوسيله گروه هاي فرهنگي است.
تقوايي با بيان اينكه براي توجه به سيماي شهري دو مولفه پژوهش و دانش افزايي بسيار مهم است، بيان كرد: تدوين قوانين و هماهنگي با سازمان هاي مجري و آموزش تخصصي در سيماي شهري بايد مورد توجه قرار گيرد.
براي احياي بافت تاريخي بايد به مردم توجه كنند
سلطان زاده، رئيس دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين نيز در اين همايش گفت: براي احياي بافت تاريخي و فرهنگ بايد متخصصان به مردم توجه كنند و ارتباطشان را با مردم قطع نكنند.
وي با بيان اينكه بايد در ارتباط با مردم، آنها احساس تعلق به شهر داشته باشند، افزود: تاكنون در هيچ دوره‌اي مثل اكنون به موضوع سيماي شهري توجه نشده است و بايد سعي شود به اين موضوع جدي تر پرداخته شود.
اطلس شهر قزوين بايد براي بازخواني متن شهر تاريخي قزوين باشد
دكتر حبيبي، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران نيز در اين همايش با بيان اينكه اطلس شهر قزوين بايد براي بازخواني متن شهر تاريخي قزوين باشد، بيان كرد: براي توسعه پايدار در كنار بازخواني كالبد فيزيكي بايد فرهنگ نيز بازخواني شود.
وي با بيان اينكه بچه هاي ما بايد شهر تاريخي خودشان را بشناسند وگرنه بي هويت خواهند بود، گفت: بايد وضعيت فعلي شهر را خوب كرد تا بتوانيم زندگي خوبي داشته باشيم.
حبيبي بيان كرد: شهرداري قزوين به موضوع سيماي شهري و توسعه پايدار به طور جدي پرداخته است و اين مهم بايد ادامه پيدا كند.
پايان پيام

تصاویر مرتبط