پنجشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۰۷

ميزاني، سرپرست سازمان زيباسازي شهرداري قزوين:

المان‌هاي چوبي با عنوان گروه نوازندگان در شهر قزوين نصب شد.

به منظور بهبود فضا و منظر شهري، سازمان زيباسازي شهرداري قزوين نسبت به طراحي، ساخت و نصب المان‌هاي چوبي با عنوان گروه نوازندگان اقدام کرد.

سرپرست سازمان زيباسازي شهرداري قزوين گفت: به منظور بهبود فضا و منظر شهري ، سازمان زيباسازي شهرداري قزوين نسبت به طراحي، ساخت و نصب المان‌هاي چوبي با عنوان گروه نوازندگان اقدام کرد.

سعيد ميزاني  اعتبار صرف شده براي اجراي اين طرح را 180 ميليون ريال ذکر و خاطر نشان کرد: در طراحي اين المان‌ها هريک از نوازندگان به صورت انتزاعي به تصير کشيده شده اند.

وي اظهار  كرد: اين المان‌ها با توجه به تناسب موضوع جانمايي شده است ، به طور مثال در ميدان عارف ، المان عارف قزويني شاعر و ترانه سراي عصر مشروطيت نصب گرديده است.

پايان پيام

تصاویر مرتبط