جمعه ۱۳۹۶/۰۹/۲۴

نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين:

سومين جلسه کارگروه نماهاي شهري شهرداري قزوين تشکيل شد

فرزانه نظري‌پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين از تشکيل سومين جلسه کارگروه نماهاي شهري با محوريت انتخاب طرح پروژه ميادين عدل و شورا خبر داد.

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ نظري‌پور افزود: به منظور تحقق احياي فرهنگ و هويت شهر و جلوگيري از بروز ناهماهنگي هاي بصري در سيماي شهري، شهرداري قزوين طرح هاي مطرح شده ميادين را مورد بررسي قرارداد تا مناسبت ترين طرح انتخاب و اجرا شود.

وي اظهار كرد: در اين جلسه مهندسين مشاور شرکت کننده توضيحاتي در خصوص سوابق کاري و طرح هاي پيشنهادي خود در زمينه طرح هاي المان ميادين عدل و شورا را ارائه کردند، در مجموع 10 طرح پيشنهادي براي ميادين عدل و شورا ارزيابي شد که از 6 طرح مطرح شده براي ميدان شورا و سهطرح انتخاب و از چهار طرح مطرح شده براي ميدان عدل نيز سه طرح برگزيده شد.

وي بيان کرد: در انتها با بررسي طرح هاي مطرح شده و انتخاب گزينه هاي برتر مقرر شد سازمان خدمات طراحي بر اساس تحقق پذيري و امکان سنجي اجرايي بودن طرح هاي منتخب، مناسب ترين طرح را انتخاب کرده و در نهايت طرح ها  اجرايي شود. 

نظري پور افزود: همچنين موضوع  طراحي المان استاندارد در يکي از ميادين شهر توسط سازمان زيبا سازي در دستور کار قرار گرفت. 

پايان پيام

تصاویر مرتبط