پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۸/۱۸

نظري پور، معاون شهرسازي و معماري قزوين خبر داد؛

ارسال مغايرت‌هاي طرح جامع شهر قزوين به شوراي عالي شهرسازي و معماري

فرزانه نظري پور، معاون معماري و شهرسازي شهرداري قزوين گفت: مغايرت هاي طرح جامع براي تصويب نهايي به شوراي عالي شهرسازي و معماري کشور ارسال شد.

فرزانه نظري پور، معاون معماري و شهرسازي شهرداري قزوين با اعلام اين خبر گفت: مغايرت هاي موجود در کميته فني شوراي عالي شهرسازي که با حضور دستگاه هاي اجرايي استان و شهرداري مورد بررسي قرار گرفته بود براي تصويب نهايي شوراي عالي شهرسازي و معماري کشور ارسال شد.