دوشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۶

با هدف رعايت حقوق شهروندي صورت مي گيرد؛

جلوگيري از اشغال معابر عمومي شهري قزوين

با هدف رعايت حقوق شهروندي، سد معابرعمومي، اشغال و استفاده غير مجاز از پياده روها شهر قزوين ممنوع اعلام شد.

 

 

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي ومعماري شهرداري قزوين ؛ اين بخش نامه جهت رعايت حقوق شهروندان برابر بند 2 ماده 55 قانون شهرداري ها، سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز از آنها ممنوع مي باشد.
بنابراين گزارش ؛قرار دادن و انبار نمودن وسايل كار، تخليه مصالح ساختماني در معابر عمومي مجاز نبوده و مالكين حق انسداد عبور و مرور را ندارندو بديهي است در صورت مشاهده تخلف ، شهرداري با اخذ مجوزات قانوني نسبت به جمع آوري مصالح ساختماني و رفع سد معبر گذر پياده روها اقدام خواهد نمود.
پايان پيام
 

 

 

تصاویر مرتبط