دوشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۲۶

نظارت بر احداث بنا در خارج از محدوده قانوني شهر به شهرداري واگذارشد

اعمال نظارت بر احداث بنا در خارج از محدوده ي قانوني شهر توسط استانداري قزوين به شهرداري واگذار شد.

به گزارش روابط عمومي حوزه معاونت شهرسازي ومعماري شهرداري قزوين، با توجه به پيگيري هاي صورت گرفته توسط اين حوزه در اجراي ماده 6 آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي ، احداث بنا وتاسيسات در خارج از محدوده ي قانوني حريم شهرها به عنوان مرجع صدور پروانه ، اعمال نظارت بر ساخت وسازها وم مانعت از تغيير كاربري غير مجاز اراضي در منطقه مطابق با نقشه ضميمه با معرفي 43 نقطه تدفيق و مهمور به مهر دفتر فني استانداري به شهرداري قزوين ابلاغ شد.
بنابراين گزارش؛ نقشه پيشنهادي توسط اداره GIS اين حوزه تهيه شدهكه از شمال به اراضي كامان وزرشك واز غرب به عوارضي قزوين –زنجان،  از  شمال روستاي ناصر اباد، از شرق به اراضي آشنستان وسه راهي شهر صنعتي البرز وازجنوب به شمال كارخانه چنيني مرجان محدود مي شود.
براساس اين گزارش ؛ مناطق واقع شده در داخل محدوده  شركت هاي صنعتي مصوب و مناطق واقع شده در داخل محدوده قانون مصوب روستاهاي داراي دهياري از اين مصوبه مستثني بوده وجزء نظارت اين شهرداري نمي باشد .

 پايان پيام

تصاویر مرتبط