یکشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۲۵

نظري پور معاون شهردار :

فضاي عمومي مشاعي به عنوان اتاق مادر و کودک در اماکن عمومي اعم از مراکز خريد ، پايانه ها ، ايستگاه ها و کليه کاربريهايي عمومي

صدور بخشنامه اي مبني بر در نظر گرفتن فضاي عمومي مشاعي به عنوان اتاق مادر و کودک که حداقل به مساحت 10 متر مربع مي باشد.

 

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين پيرو کليه اقدامات شهرداري قزوين در خصوص مناسب سازي فضاهاي عمومي شهري و در راستاي وظايف خود مبني بر افزايش کيفيت و کارآرايي اماکن عمومي اعم از مراکز خريد ، پايانه ها ، ايستگاه ها و کليه کاربريهايي که از تردد عمومي قابل توجهي برخوردار مي باشد ، اقدام به صدور بخشنامه اي مبني بر در نظر گرفتن فضاي عمومي مشاعي به عنوان اتاق مادر و کودک نموده است که حداقل به مساحت 10 متر مربع مي باشد.
بر اين اساس مناطق سه گانه شهرداري قزوين موظفند هنگام صدور دستور تهيه نقشه به موضوع ياد شده اشاره و نقشه هاي ارايه شده از سوي متقاضيان صدور پروانه را کنترل نمايند.
در اتاق مادر و کودک به کليه فعاليتهايي که مورد نياز مادران و کودکان بويژه نوزادان مي باشد اعم از شستشو ،تعويض لباس ، شيردهي و استراحت پاسخ داده مي شود.
خانم مهندس فرزانه نظري پور ، در اين راستا مديريت محترم مناطق شهرداري قزوين را مکلف نمودند نسبت به شناسايي و مکانيابي فضاهاي مورد نظر که شرايط احداث اتاق مادر و کودک را دارند اقدام تا پس از بررسي هاي کارشناسي ، موضوع طراحي آن در دستور کار سازمان خدمات طراحي و پيشبرد بخش اجرايي آن در حوزه مديريت مناطق شهرداري صورت پذيرد.
آن مقام مسئول اظهار اميدواري نمودند که حصول نتيجه موضوع فوق موجب امتنان و افزايش آسايش و رفاه شهروندان و گردشگران گردد.   

 

تصاویر مرتبط