پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۴/۲۵

نظري پور، معاون شهردار قزوين:

کليات طرح جامع شهر قزوين به تصويب رسيد

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: کليات طرح جامع شهر قزوين پس از بحث و بررسي در سومين جلسه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به تصويب رسيد.

 

 

نظري پور افزود : کليات طرح جامع شهر قزوين پس از بحث بررسي در سومين جلسه شواريعالي شهرسازي و معماري ايران که در 22 تير ماه جاري با حضور وزير راه و شهرسازي، معاون شهرسازي و معماري، معاون امور عمراني استاندار، شهردار قزوين و اعضاي شواريعالي شهرسازي معماري ايران برگزار شد با انجام پاره اي اصلاحات به تصويب رسيده است.
وي افزود: شهر قزوين در مسير سير تحول و توسعه خود با بهره گيري از نظام برنامه ريزي جامع نگر به تدوين طرح هاي توسعه شهري در بازه هاي زماني مختلف پرداخته است.
معاون شهردار ادامه داد: شروع اين فرآيند به دهه 40 بر ميگردد که اقدام براي تهيه طرح توسعه و عمران شهري همزمان با بسياري از شهرهاي بزرگ کشور در دستور کار متوليان امور شهر قزوين قرار مي گيرد .
وي ادامه داد: بر اين اساس نخستين طرح جامع شهري که با عنوان طرح جامع مندا مصطلح شد در سال 1343 به مهندسين مشاور مندا ابلاغ شيد و در ارديبهشت سال 1347 مرحله اول آن به تصويب شورايعالي شهرسازي رسيد.
معاون شهردار اظافه کرد: سپس در سال 1350 با دو سال وقفه به تصويب نهايي رسيد. در ساختار برنامه ريزي طرح مذکور اهدافي نظير انطباق طرح با محيط و خصوصيات اقتصادي- اجتماعي و اقليمي شهر، رسيدن به تراکم جمعيتي يکنواخت در شهر و بالا بردن سطح زندگي در محلات عقب افتاده، رفع نواقص در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي مناطق مختلف شهر، دستيابي به منبع درآمد جديد براي شهر از طريق توسعه صنعت توريسم و جهانگردي، توجه خاص به احياي مرکز شهر قزوين، تأکيد بر حفظ ابنيه تاريخي، حداکثر کوشش در حفظ خصوصيات و بافت موجود شهر، تامين مسکن قابل دسترس و منطبق با خصوصيات اجتماعي و اقتصادي سکنه مد نظر قرار گرفته است.
وي گفت: دومين طرح توسعه شهري قزوين طرح جامع مسکون نام گرفته است اين طرح در سال 1354 به مهندسين مشاور مسکون ابلاغ گرديد و در اسفند ماه سال 1360 به تصويب شورايعالي شهرسازي رسيد.
نظري پور افزود: اهداف مرتبط با اين طرح شامل تأمين رفاه عمومي، بهره گيري از نيروي زنان در پيشبرد اهداف شهر، ارتقاء سطح زندگي شهروندان ساکن در محلات نامناسب، توسعه اقتصادي منطقه، بهره گيري از هنر طرح ريزي شهري در راستاي ترکيب فضاها و حجم هاي شهري براي دستيابي به کيفيت مطلوب بصري، رفع کمبودها و احتياجات آتي مسکن مي باشد.
وي افزود : با توجه به پايان يافتن افق زماني طرح جامع مسکون در اواخر دهه 60 تهيه سومين طرح توسعه شهري براي شهر قزوين دردستور کار قرار گرفت.اين طرح در سال 1365 براي يک افق زماني 15 ساله به مهندسين مشاور شارمند واگذار شد. مدت قرار داد 10 ماهه و در 3 مرحله تهيه شده است. طرح جامع شهر شارمند قزوين در سال 1369 رشد و توسعه موزون و هماهنگ شهر در آينده و رفع کمبودهاي خدماتي – رفاهي را در ساختار برنامه ريزي خود قرار داد.
معاون شهردار خاطرنشان ساخت: اين طرح اهدافي نظير اصلاح بافت موجود شهر، ايجاد تعادل بين شهر و حوزه نفوذ آن، ايجاد فضاي زيست مناسب و ارتقاء سطح رفاه ساکنين منطقه، هدايت توسعه ده ساله آينده شهر، حفظ منابع طبيعي و ملي و جلوگيري از تخريب محيط زيست و به ويژه باغات پيرامون شهر، حفظ هويت تاريخي شهر را مدنظر قرار داده است. جهت اجرايي نمودن و تدقيق موضوعات مندرج در طرح جامع شهر، طرح تفصيلي شهر توسط مهندسين مشاور شارمند در اوايل دهه 70تهيه ، در سال 1373 به تصويب رسيده و براي افق 1380 پيش بيني شد.
وي افزود: اين طرح براساس طرح جامع شهر تهيه و در زمينه محدوده طرح جامع و بلوک بندي، ميزان توسعه و . . .تغييرات و اصلاحات را انجام داده است و از تغييرات اساسي طرح تفصيلي شارمند مي توان به توسعه 1800 هکتاري نسبت به طرح جامع در شمال اتوبان اشاره داشت . همچنين در اين طرح نواحي مانند ملاصدرا، پونک ، کوثر و مينودر و بادامستان به شهر الحاق شده است .
 فرزانه نظري پور اضافه كرد : مطالعات طرح جامع چهارم در سال 1384 تحت عنوان طرح تجديد نظر طرح جامع توسط مهندسين مشاور شهر توسط مهندسين مشاور شهر و برنامه شروع شد که به بررسي روند رشد طبيعي جمعيت، مهاجرپذيري و مهاجر فرستي شهر در دهه هاي گذشته و تحليل وضع موجود و تحولات جمعيتي و تعيين روندها و شاخص ها با پيش بيني جمعيت شهر قزوين تا افق 1400 و در يک دوره 15 ساله به هدايت و توسعه شهر پرداخته است.
 

 

تصاویر مرتبط