دوشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۲

نظري پور، معاون شهرداري قزوين:

احياي معماري سنتي شهرها در جهت تحقق معماري پايدار

معماري پايدار، برخاسته از توسعه پايدار، فرآيندي است براي حل مشكلات كه طي آن منابع طبيعي، قبل و بعد و طي پروسه توليد و ساخت، به كمترين حد آسيب مي بيند و بنايي كاملا " سازگار با محيط (اقتصادي،اجتماعي و طبيعي ) خلق مي شو د.

 

به گزارش روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ فرزانه نظري پور، معاون شهرداري قزوين با اعلام اين خبر افزود:انسان عصر مدرن با شعار " سلطه بر طبيعت " بحرانهاي توسعه را بيش از پيش دامن زد و در اين راستا نياز به مقابله با پيامدهاي سوء جهان صنعتي و مصرفي عصر حاضر منجر به شكل گيري توسعه پايدار گرديد توسعه پايدار عرصه نويني است كه همزمان هم سياست و فرهنگ را مورد توجه قرار مي دهد و هم بر رونق اقتصاد و تجارت وصنعت تاكيد مي ورزد، هم از محيط زيست و همزيستي با طبيعت حمايت مي كند وهم از حقوق برابر انسانها توسعه پايدار انسان محور است و با توجه به گستردگي مباحث و قابليت هاي بسيارآن به سرعت به يكي از مهمترين چالشهاي قرن بيست ويكم تبديل شده است.

امروزه با توجه به مسائل و مشكلاتي كه شهرها دارند بايستي به ابعاد و اصول توسعه پايدار شهري توجه نمود و براي رسيدن به توسعه پايدار انساني ، شهر پايدار و پايداري شهري بايد خصوصياتي كه يك شهر سالم لازم است داشته باشد مد نظر قرار داد. هدف اصلي توسعه پايدار تأمين نيازهاي اساسي ، بهبود و ارتقاي سطح زندگي براي همه ، حفظ و اداره بهتر اكوسيستم ها و آينده اي امن تر و سعادتمند تر مي باشد.

شهر پايدار برآمده از فرايند توسعه اي است که امکان ارتقاي هميشگي سلامت اجتماعي - اقتصادي بوم شناسانه شهر و منطقه را  فراهم کرده و اين ذهنيت و امکان را به عينيت و اقدام مبدل ساخته است. شهر پايدار را مي توان بستري براي رسيدن به اهداف پايداري دانست كه رفاه اجتماعي شهري ،اعاده ي حقوق شهروندي ،عدالت اجتماعي شهروندي وتوسعه ي انساني شهري همراه با رضايت اجتماعي شهر وندي را به همراه مي آورد.

وي اظهار کرد: پايداري را مي توان از سه بعد مورد بررسي و توجه قرار داد :1- پايداري اجتماعي با هدف عدالت اجتماعي  كه توجه به ويژگي هاي فرهنگي جوامع و يافتن راههاي مناسب براي توسعه كه با خصوصيا ت فكري ، اجتماعي و فرهنگي آن جامعه مطابق باشد. 2- پايداري اقتصادي با هدف بقاي اقتصادي مديريت منابع مالي به نفع عموم مردم، به طوري كه عامه مردم از آن سو د ببرند ، توزيع عادلانه درآمد و ثرو ت و جلوگيري از ايجاد فاصله زياد سطح زندگي بين فقير وغني.  3- پايداري زيست محيطي با هدف تعادل اكولوژيك : توجه به امكانات محيطي و بهره برداري صحيح از آن و برهم نزدن توازن در طبيعت و جلوگيري از بهره بردار ي بي رويه از منابع آنكه در اين خصوص  حفاظت از محيط زيست مي تواند شامل حفظ منابع پايه (هوا، آب و خاك) ، حفظ سيستمهاي اكولوژيكي يا اكوسيستمها و مناطق خاص (جنگلها، درياي خزر) ، حفظ محيطهاي زندگي (شهرها و روستاها) باشد .

توسعه پايدار ودر نتيجه معماري پايدار بارويكردي به گذشته معماري و مجتمع هاي زيستي كه جوابگوي نيازهاي مادي،معنوي وفرهنگي ساكنان خود بودند. سعي در همراهي با طبيعت به جاي غلبه بر طبيعت و استفاده ازانرژي تجديدپذير به جاي سوختهاي فسيلي درنتيجه جلوگيري از تباهي منابع طبيعي و پرهيز ازآلودگي محيط زيست دارد.ازآنجا كه انسان كانون اهداف توسعه پايدار قرارگرفته و مستحق برخورداري از يك زندگي سالم،پرباروهماهنگ باطبيعت است نقش محوري انسان درتعريف توسعه پايدار واضح ومبرهن است.

 

وي ياد آور شد: ساختمان سازي بعد از كشاورزي، دومين صنعت بزرگ جهان است . طراحي شهرها و ساختمانها در سرتاسر جهان گاه موجبات بهبود يا تخر يب محيط زيست را در زمين فراهم مي ساز د .اين تأثيرات زيست محيطي فقط بومي نيست بلكه اقيانوسها، قطبها و لايه هاي جو را نيز در مي نوردد.

بنابراين در جهت رسيدن به معماري پايدار مي بايست طراحي پايداري صورت گيرد كه با صرفه جويي در مصرف منابع ،  طراحي بر اساس چرخه حيات  ، طراحي انساني مي توان به اين مهم دست يافت سومين اصل يعني طراحي انساني به عنوان مهمترين اصل طراحي پايدار است. در حاليكه صرفه جويي در مصرف منابع و طراحي بر اساس چرخه حيات، با كارايي وحفظ ونگهدا ر ي سروكار دارند، طراحي انساني به قابليت زيست تمام اجزاي تشكيل دهنده نظام زيست جهاني مي پردازد.

. استفاده معقول از منابع طبيعي ومديريت مناسب ساختمان سازي به حفظ منابع طبيعي محدودوكاهش مصرف انرژي كمك نموده (محافظت ازانرژي) و باعث بهبود كيفيت براساس طراحي پايدارميگردد.كيفيت مطلوب بدون توجه به طبيعت فراهم نميشودو همچنين استفاده ازمصالح با قابليت ماندگاري طولاني نيز بايددرنظرگرفته شود . رسيدن به استانداردهاي بالاي كيفيت،امنيت وآسايش كه درواقع سلامت  انسانها را تأمين مي كنداز مهمترين اهداف معماري پايدار است كه رسيدن به چنين شرايطي با استفاده از مديريت كارآمد و به كارگيري آخرين تكنولوژيها صورت ميگيرد

باتوجه به رشدروزافزون تكنولوژي و شهرنشيني هر روز شاهد به وجودآمدن سبك ها وموجهاي جديدي در معماري هستيم كه بصورت بناها و فرمهاي متفاوت وكاملا عجيب خودرامطرح ميكنند

باتوجه به كمبود انرژي ومشكلات زيست محيطي و رشد شهرنشيني بايد در پي خلق آثارمعماري پايدار باشيم ومعماري پايدار بايددر يك شرايط زماني شامل اين موارد باشد: هماهنگي و سازگاري با طبيعت و محيط زيست ، حداقل آسيب به طبيعت وصرفه جويي درانرژي، تاثيرپذيري ازشرايط فرهنگي،محيطي واقليمي ، پاسخ درست به نيازهاي عملكردي–خوانايي و پرهيز ازابهام ......

نظري پور اعلام كرد: يكي ازمعضلات جامعه بشري زندگي ماشيني درجوامع شهري وافزايش جمعيت و ناپايداري،به دليل مصرف بي رويه انرژي وآلودگي ناشي ازفاضلاب شهري، مطرح ميباشدوچشم انداز انسان درچنين محيطزيستي ، محيطي بي روح وماشيني است؛از جمله عوامل مؤثر در معماري پايدار استفاده از تكنولوژي بام سبزاست كه مي تواند به حل اين معضل كمك شايان ينمايد. اين موضوع نه تنها منجر به بهره برداري شهروندان ازاين موهبت سبزميگردد بلكه فضاي سبز شهري نيز از آن متنعم خواهد شد واثرات زيست محيطي وتنوع گونه هاي جاندار بام سبزموجب تاثيرات مثبت آن نسبت به محيط ميشود. استفاده ازبام سبز،موجب صرفه جويي درانرژي، فيلترشدن آلاينده هاو خنكي شهرها درماههاي گرم ميشود.

باتوجه به شرايط نامطلوب محيط زيست ايران و ازبين رفتن گونه‌هاي زياد زيست محيطي دركشور، بايدمعماران توجه زيادي به اين نوع ازمعماري داشته و گام‌هايي جهت شروع اين نوع معماري دركشور بردارند . اين امر با بهره گيري از اصول ياد شده و همچنين با توجه به غناي فرهنگي شهرهاي ايران روند طرحهاي توسعه شهري ازجمله شكل گيري معماري هاي پايدار كه متناسب با فرهنگ شهري شكل گرفته را معنادارگشته و ازجايگاه خاصي برخوردار مي گردد .

وي ادامه داد : با شناخت از ويژگيهاي اجتماعي ، اقتصادي و زيست محيطي بكار رفته در معماري سنتي شهرها و برنامه ريزي و مديريت و طراحي صحيح، مطابق با ابعاد اقتصادي و اجتماعي و زيست محيطي همچنين استقرار و كاربري زمين در طراحي پايدار، مكانيابي به منظور كاهش اثرات شديد محيطي ، لزوم ايجاد تعادل انرژي (گرمايش و سرمايش، تهويه و نور روز ، استفاده از مصالح و تجهيزات سبز ، حداكثراستفاده ازمصالح ساختماني تجديدپذير و بومي و حداقل استفاده از مصالح ساختماني با تمركز انرژي غير تجديد پذير ، مثل فولاد، آجر، وينيل، آلومينيوم و عايق، گرفتن انرژي مازاد بنا و ذخيره آن در زمين و حتي پايين تر از آن ،. طراحي و ساخت با عمر مفيد طولاني. ،محكم و مقاوم بودن بنا در برابر حوادث محيطي ، قابليت بنا و انعطاف پذيري آن براي ارتقاء و اضافه كردن تكنولوژي آينده. توليد قطعاتي از بنا در در كارگاه با كنترل كيفيت و مقياس اقتصادي در صورت امكان ، مكانيابي ساختمانها به منظور دسترسي به حمل و نقل عمومي، مسيرهاي دوچرخه رو و دسترسيهاي پياده به خدمات اساس ، مرمت ساختمانهاي قديمي ،. استقرار ساختمانها به منظور بهره مندي از گياهان موجود ،. توجه به آسايش انساني.، توجه به اهميت آب مي توان به اصولي جهت تحقق معماري پايدار دست يافت كه توجه به اين امر مي تواند در. راحت تر و ارزان تر بودن بناي پايدار محيطي نسبت به ابنيه متداول امروزي در جهت افزايش تقاضا،. كمك شاياني نموده و به شكل گيري فضاها بر اساس ويژگيهاي فرهنگي - اجتماعي و الگوهاي رفتاري مردم به منظور پايداري روابط انساني منجر گردد .

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط