پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۷

کلاهي، ارزياب تاثيرات فرهنگي – اجتماعي پروژه اصلاح پياده رو؛

ابعاد اجتماعي ساخت و بازسازي پياده روها بايد مورد توجه قرار گيرد

ساختن يا بازسازي پياده رو، تنها موضوعي فني و مهندسي نيست بلکه ابعاد اجتماعي مهمي دارد که بايد در نظر گرفته شود.

 

محمد رضا کلاهي، ارزياب تاثيرات فرهنگي – اجتماعي پروژه اصلاح پياده رو گفت: مطالعات اجتماعي براي اجراي پروژه پيادرو به دليل اينکه به طور مستقيم با زندگي شهروندان ارتباط دارد از اهميت بسزايي برخوردار است.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ کلاهي در برنامه هشتمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و سومين همايش توسعه شهري با رويکرد فرهنگي – اجتماعي با بيان اينکه پياده رو بخش مهمي از ساختار هر محله را تشکيل مي دهد، بيان کرد: ساختن يا بازسازي پياده رو، تنها موضوعي فني و مهندسي نيست بلکه ابعاد اجتماعي مهمي دارد که بايد در نظر گرفته شود.
وي با تشريح مطالعه موردي بازسازي پياده رو خيابان سي تير گفت:  در اين مطالعه ابعاد اجتماعي بازسازي يک پياده رو بررسي شده است و کيفيت زندگي، تحولات جمعيتي، ساختار مذهبي محله، اوضاع اقتصادي  کسبه ي محل، محيط زيست، امنيت پياده روي، پياده روي  زنان و پياده روي اقشار ناتوان مهم ترين ابعاد اجتماعي بوده است که در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفته است.
کلاهي با بيان اينکه پروژه  پياده رو يک پروژه کوچکي است اما اهميت اجتماعي آن  وسيع مي باشد، افزود: عدم توجه به نکات ريز در اجراي اين پروژه نارضايتي شهروندان را به همراه دارد.
وي با تصريح اينکه اجراي پروژه هاي عمراني در يک مکان ثابت هستند اما پروژه پياده رو متغييير است و هر روز مورد استفاده قرار مي گيرد، بيان کرد: اجراي پروژه پياده رو تاثير مهمي در تقويت محله ها دارد بر اين اساس بايد اجراي چنين طرح مهمي با مطالعات اجتماعي صورت گيرد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط