پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۷

مشهدي زاده، استاد دانشگاه و مشاور در امور شهرسازي:

تفکرات مديران شهري فرآيند نياز شهروندان نيست

تفکرات مديران شهري فرآيند نياز شهروندان نيست و اين موضوع باعث نارضايتي شهروندان شده است.

 

مشهدي زاده، استاد دانشگاه و مشاور در امور شهرسازي گفت: بررسي همه‌ي تحولات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فيزيکي  براي توسعه شهر يکي از ضرورت هاي است که مي تواند آينده شهر را تضمين کند.
بهگزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ مشهدي زاده در برنامه هشتمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و سومين همايش توسعه شهري با رويکرد فرهنگي – اجتماعي  مشهدي زاده با بيان اينکه  روحيه حاکم بر توسعه شهري تمدن توليد مي کند و با تمدن يک شهر ايجاد مي‌شود و در پي آن فرهنگ به وجود مي آورد، گفت: در هر شهري  يک فرهنگ خاصي نهادينه شده است و اين فرهنگ  باعث شده هر شهري يک مرزي براي خود داشته باشد.
مشهدي زاده با تاکيد بر اينکه شهرها بايد تمدن زا باشند، بيان کرد: شهرسازي بايد بر مبناي ارزش‌ها توسعه يابد و با احترام به ارزش ها که نمود الهي دارد نگاه ها تغيير خواهد کرد.
 وي افزود: تفکرات ما فرآيند نياز شهروندان نيست و اين موضوع باعث نارضايتي شهروندان شده است.
مشهدي زاده با بيان اينکه همه پيوست ها براي اجراي هر طرحي از جمله فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ضروري مي باشد، افزود: در گذشته به دليل منافع شخصي بسياري از ساختارها به هم خورده است و در برخي از پروژه‌ها فقط به يک موضوع پرداخته شده است.
وي با بيان اينکه فرهنگ، محصول تعامل فکري انسان با محيط است، افزود: اگر به ارزش ها با رويکرد  مادي نگاه کنيم به هدفمان نخواهيم رسيد بلکه نگاه معنوي به ارزش‌ها باعث خواهد شد به يک نتيجه خوب برسيم.
مشهدي زاده با بيان اينکه بعد از شناخت ارزش ها مزيت‌هاي هر شهر شناسايي مي شود، بيان کرد: عرصه شهرسازي هر روز تخصصي تر مي شود بر اين اساس بايد همه اقدامات صورت گرفته  با نگاه کارشناسان و همه جانبه باشد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط