چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۲۶

سرور، ارزياب تاثيرات فرهنگي – اجتماعي پروژه سراي محله؛

فضاهاي فرهنگي و آموزشي بدون ملاحظات اجتماعي نبايد ساخته شود

يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که ساخت حساب نشده فضاهاي فرهنگي و آموزشي اگر بدون ملاحظات اجتماعي صورت بگيرد ممکن است نه تنها متضمن توسعه نباشد بلکه تبعاتي به دنبال داشته باشد.

 

دکتر رحيم سرور، ارزياب تاثيرات فرهنگي – اجتماعي پروژه سراي محله گفت: شهر يک توليد اجتماعي محسوب مي شود که هر گونه تصميم براي آن بخشي از کليت اجتماعي و سپس کالبدي آن را تحت تاثير قرار مي دهد.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ دکتر سرور در هشتمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و سومين همايش توسعه شهري با رويکرد فرهنگي – اجتماعي با بيان اينکه روند رشد شهرنشيني و افزايش روز افزون مطالبات ساکنان آن سبب شده که ميزان و گستره دخل و تصرف مديريت شهري نيز در آن زيادتر گردد، بيان کرد: مديريت هاي شهري به تدوين برنامه، اجراي طرح هاي توسعه شهري، ساخت فضاهاي مختلف با انواع کاربري ها و بالاخره اتخاذ انواع تصميمات ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و کالبدي شهر را متاثر مي سازند و لذا ارزيابي اثرات اين قبيل دخل و تصرف ها پيش شرط اصلي تحقق شهر پايدار به شمار مي رود.
سرور به تشريح ارزيابي تاثير اجتماعي در ايجاد و توسعه فضاهاي فرهنگي – آموزشي در کاربري سراي محله واقع در منطقه 21 تهران پرداخت و تصريح کرد: يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که ساخت حساب نشده فضاهاي فرهنگي و آموزشي اگر بدون ملاحظات اجتماعي صورت بگيرد ممکن است نه تنها متضمن توسعه نباشد بلکه تبعاتي به دنبال داشته باشد.      
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط