سه‌شنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۱

نظري پور، معاون شهرداري قزوين:

کميسيون ماده پنج با پيشنهاد ضوابط تامين پارکينگ جهت تسهيل در امر صدور پروانه موافقت کرد

کليه ساخت‌و‌سازها در شهر ملزم به تأمين پارکينگ مورد نياز بر اساس ضوابط و مقررات قانوني هستند.

 

معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: در عصر حاضر با توجه به كثرت و رشد جمعيت در شهرها بواسطه زاد و ولد و مهاجرت و ثابت بودن مساحت زمين و بالا رفتن سطح رفاه خانواده ها و غيره داشتن حد اقل يك اتومبيل يا بيشتر براي هر خانواده دور از انتظار نيست.
فرزانه نظري پور افزود:  در نتيجه چاره انديشي براي تسهيل در ايجاد و احداث پاركينگ ضروري و الزاميست.پارکينگها همانند راه ها ، پل ها و ... اهميت داشته و دسترسي آسان به محل کار، سکونت، خريد، تفريح و ... را فراهم ساخته و بنابر اين بخش لاينفکي از تأسيسات زيربنايي شهرها را تشکيل مي دهند .
وي ادامه داد: کليه ساخت‌و‌سازها در شهر ملزم به تأمين پارکينگ مورد نياز بر اساس ضوابط و مقررات قانوني هستند صدور پروانه جهت ساختمان جديد و يا اضافات ساختماني مجاز نخواهد بود مگر اينکه درطرح ساختماني و يا تغييرات آن حداقل تعداد محلهاي پارکينگ « براساس معيارهاي مشخص شده در ضوابط مربوطه» پيش بيني شده باشد.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: در حال حاضر ضوابط و قوانين مشخص و کاملي در اين زمينه وجود دارد که مقدار پارکينگ مورد نياز براي واحد‌هاي مسکوني با متراژهاي مختلف و همچنين واحدهاي تجاري، اداري، صنعتي و حتي مجتمع‌هاي چند منظوره و . . . را مشخص کرده است.
اين مقام مسئول در ادامه افزود: مطابق اين ضوابط هر واحد مسکوني ملزم به ايجاد يک واحد پارکينگ است تأمين پارکينگ در مازاد فضاي باز جزء زيربنا محسوب نمي گردد به شرط آنکه مانور اتومبيل تامين باشد ودر اين خصوص ساختمانهاي جنوبي براي ايجاد فضاي مانور بيشتر در تأمين پارکينگ مي توانند مطابق مصوبات کميسيون ماده پنج تراز حياط و تراز کف زيرزمين برابري داشته باشند . بنابراين در مازاد فضاي باز به ازاي هر پانزده متر مربع يک واحد پارکينگ قابل تامين است.
نظري پور بيان کرد: منظور از تأمين پارکينگ در مازاد فضاي باز اين است که اگر در زميني كه كاربري آن طبق طرح هاي تفصيلي مثلا مسكوني باشد و ميزان سطح اشغال آن به طور مثال 60 درصد باشد در صورتيكه از ميزان بنايي كه بر اساس درصد سطح اشغال مجاز مي باشد كمتر ساخته شود يعني درصد كمتري از سطح زمين را اشغال نمايد يا به عبارت ديگر درصد فضاي باز بيشتر شود آنگاه به ازاي هر پانزده متر مربع يک واحد پارکينگ از نظر ضوابط شهرداري قزوين قابل پذيرش است.
وي خاطرنشان ساخت: به طور کلي مي توان گفت الويت تأمين پارکينگ با پيلوت و زيرزمين بوده و استفاده از فضاي باز جهت تأمين پارکينگ مورد نياز منوط به رعايت موارد زير مي باشد : - در پلاکهاي زير 500مترمربع 60 درصد فضاي باز ، پلاکهاي 500 تا 1000 مترمربع 50 درصد و در پلاکهاي بالاي 1000مترمربع 40 درصد از فضاي باز مي تواند به عنوان پارکينگ مورد استفاده قرار گيرد .
وي افزود: پارکينگ هاي مورد نياز ساختمانها فقط در پيلوت، زيرزمين و فضاي باز مطابق با ضوابط قابل تامين مي باشد که اين مقدار پارکينگ در مورد واحد‌هاي مسکوني که سطح خالص ( تراکم ساختماني ) طبقات آنها از 96 مترمربع کمتر باشد ، الزامي نيست . همچنين ساختمانهايي که داراي دو واحد مسکوني باشند و سطح خالص طبقات آنها از 192 مترمربع ( بدون زيرزمين ) کمتر باشد ، احداث فقط يک پارکينگ الزامي مي باشد .
معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت:  همچنين در خصوص واحدهاي تجاري نيز مي توان گفت هر واحد 100 مترمربع واحد تجاري 3 واحد پارکينگ بايد داشته باشد ضمن آنکه هر واحد تجاري کمتر از 100 متر نيز بايد به ازاي هر 30 مترمربع 1 واحد پارکينگ را پيش‌بيني کند و براي واحد هاي تجاري کمتر با زيربناي کمتر از 30 مترمربع 1 واحد پارکينگ الزامي است .
نظري پور گفت: در خصوص نحوه محاسبه و تامين پارکينگ مورد نياز در مورد ساير ساختمانها با حوزه هاي عملکردي متفاوت مطابق طرح تفصيلي به شرح ذيل مي باشد :
وي اظهار كرد: ساختمانهاي اداري، رستوران، مراکز اجتماعات و مساجد به ازاي هر 100 مترمربع سطح زير بناي کل در کليه مناطق 3 واحد پارکينگ ، در خصوص هتل ها و مسافرخانه ها نيز به ازاي هر 5 اتاق 2/2 واحد پارکينگ و براي بيمارستان ها نيز به ازاي هر 10 تخت 5/0 واحد پارکينگ الزامي مي باشد . درخصوص مراکز درماني و بهداشتي نيز به ازاي هر 50 مترمربع سطح زيربناي کل يک واحد پارکينگ ، در مورد سالن هاي سينما و تئاتر به ازاي هر 20 صندلي 1 واحد پارکينگ ، پارکها و فضاي سبز به ازاي هر 1000 مترمربع سطح کل و مراکز آموزشي به ازاي 500 مترمربع سطح کل تأمين 1 واحد پارکينگ الزامي است .
معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين  اظهارکرد: در برخي موارد نيز مشاهده مي شود پلاکهاي با کاربري مسکوني به عنوان دفاتر وکالت ، مطب ،دفاتر رسمي ازدواج و طلاق ، روزنامه و دفاتر مهندسي مورد بهره برداري قرار مي گيرند که در اين موارد نحوه محاسبه پارکينگ مطابق با مصوبه کميسيون ماده پنج به ازاي هر 15 مترمربع مطب و به ازاي هر 25 مترمربع دفترمهندسي و دفتر وکالت رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق 1 واحد پارکينگ مي بايست تأمين گردد .
وي بيان کرد: براي بانکها در فضاي خارج از محوطه بانک براي مراجعين به ازاي هر 25 مترمربع زيربنا يک واحد پارکينگ الزامي است .
معاون شهردار قزوين بيان کرد : قوانين و دستور‌العمل هاي موجود در خصوص مواردي که امکان تامين پارکينگ را ندارند نظير املاک واقع در گذرهاي با شيب بسيار تند، پله‌اي ، کم‌عرض و گذرهاي سريع السير به عرض 45 متر و بيشتر و غيره مستثني شده‌اند که به همين خاطر نيز عوارض پارکينگ پرداخت مي‌کنند. شهرداري از محل پرداخت اين عوارض در قالب بودجه مصوب ساليانه و مصوبات کميسيون ماده پنج جهت احداث پارکينگ هاي عمومي مورد نياز شهر به عنوان يکي از "فضاهاي خدمات عمومي شهر" به ويژه در کنار رينگ هاي شهري و مراکز و گستره هاي کار و فعاليت (خصوصاً در مقياس منطقه اي و فرامنطقه اي) بهره خواهد جست. که با بهره گيري از مشارکت بخش خصوصي و در قالب مصوبات کميسيون ماده پنج اين موضوع اتفاق افتاده است همانند پارکينگ هايي که در خيابان بوعلي و شهرداري و طالقاني در حال احداث مي باشند.
وي همچنين اظهار داشت : تأمين و احداث تمامي پارکينگ هاي مورد نياز طبق مصوبه کميسيون ماده (5) شهر قزوين مورخه 22/9/1390 تسهيل گرديد که پيش از اين نيز برخي از آنها به اختصار اشاره شد ، بر اين اساس مطابق آخرين صورتجلسه کميسيون به منظور تشويق در امر ساخت و ساز به خصوص در بافت هاي فرسوده شهري تأمين پارکينگ در 75 % قطعات در صورتي که در هر طبقه يک واحد مسکوني تامين گردد ملاک عمل مي باشد در صورت تجميع دو يا چند پلاک ، حداکثر به تعداد قطعات تجميعي در بر هر گذر امکان تعبيه درب پارکينگ با رعايت فاصله مناسب و نظرشهرداري امکانپذير مي باشد . همچنين در مورد پلاکهاي تجاري که امکان احداث رمپ در طبقات زيرزمين آنها وجود ندارد احداث جک اتومبيل بلامانع بوده و در خصوص پلاکهاي مسکوني اين موضوع در کميته فني مطرح خواهد شد و تصميم گيري نهايي در اين زمينه صورت خواهد پذيرفت . در خصوص پلاکهاي مسکوني واقع در يک گذر نيز امکان احداث دو يا چند درب مشروط به رعايت حداقل فاصله 15 متر ميان درب پارکينگ اول تا درب پارکينگ بعدي وجود دارد .
معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين  گفت: همچنين در خصوص امکان ايجاد پارکينگ مزاحم براي يک واحد تجاري بزرگ موضوع منوط بر نظر کميته فني و اعلام نظر آن کميته محترم مي باشد .
نظري پور گفت: با توجه به بالا بودن سطح آبهاي سطحي در برخي از نقاط شهر مانند پونک ، آبگيلک ، جانبازان و . . . که امکان احداث زيرزمين را غير ممکن ساخته و تأمين پارکينگ در آنها وجود ندارد بنا به گواهي آزمايشگاه مکانيک خاک تأييد سازمان نظام مهندسي نسبت به اين موضوع ، تأمين پارکينگ به شرط احداث حداقل واحدهاي مسکوني و تجاري در فضاي باز واحدهاي تجاري ودر فضاي باز و پيلوت واحدهاي مسکوني بلامانع مي باشد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط