چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۰۲

توسط سازمان خدمات طراحي،

طرح مناسب سازي و مبلمان شهري محور طالقاني قزوين طراحي شد

طرح مناسب سازي و مبلمان شهري محور طالقاني قزوين به دليل لزوم توجه به مناسب سازي محورهاي شهري و نقش عناصري چون پياده راه ها، در دستور كار شهرداري قرار گرفت.

 

محمد اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان زيباسازي شهرداري قزوين، با اعلام خبر فوق افزود: نظر به اين­که مراکز شهرهاي بزرگ ما، در حال حاضر از نظر کيفيت کالبدي پياده­ روها و وضعيت حرکت عابران پياده در آن، دچار معضلات کالبدي و عملکردي مي­ باشند، لزوم توجه به مناسب ­سازي محورهاي شهري و نقش عناصري چون پياده ­راه ­ها، در دستور كار شهرداري قزوين قرار دارد.
حافظي با بيان اينكه سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين با درخواست شهرداري منطقه يک، مبني بر مناسب سازي و مبلمان شهري محور طالقاني، اين پروژه را در اواخر سال 89 براي طراحي به مشاور سپرد، گفت: در مرداد ماه سال جاري نيز پس از تصويب پروژه، اين طرح براي اجرايي شدن به معاونت فني و عمراني و شهرداري منطقه يک ارسال شد.
اين مسئول، سرپوشيده شدن سيستم هدايت و جمع آوري آبهاي سطحي در طول مسير، طراحي مبلمان شهري يکدست و مناسب با فضاها و موقعيت خاص و کاربري هاي موجود در محور، ارائه طرح نورپردازي محور، استفاده از مصالح ثابت و غير لغزنده براي سهولت حرکت و ايمني بيشتر، جايگزيني رمپ به جاي اختلاف سطح هاي نامناسب با حداقل شيب 8 درصد جهت سهولت تردد افراد کم توان و معلول، طراحي مسير نابينايان و مسير تجهيزات و مبلمان شهري در طول محور و مسير پيوسته فضاي سبز در مجاورت پياده رو به منظور افزايش زيبايي بصري را از نكات حائز اهميت در طرح مناسب سازي و مبلمان شهري محور طالقاني نام برد.
لازم به ذكر است؛ پروژه طراحي مناسب سازي و مبلمان شهري محور طالقاني با مسئوليت ساناز کريميانها، كارشناس سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين، به پايان رسيده است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط