دوشنبه ۱۳۹۰/۰۸/۰۹

نظري پور، معاون شهردار قزوين:

اخذ مجوز گودبرداري از مناطق سه گانه شهرداري ضروري است

بر اساس ماده صد قانون شهرداري ها كليه مالكين مي بايد قبل از هر گونه كار عمراني از شهرداري منطقه پروانه ساختماني دريافت کنند.

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: بر اساس ماده صد قانون شهرداري ها كليه مالكين مي بايد قبل از هر گونه كار عمراني از شهرداري پروانه ساختماني دريافت کنند .

وي با اظهار اينکه شهرداري قزوين در خصوص گود برداري و تخريب ساختمان بخشنامه شماره 94 را صادر کرده است, افزود: بنابراين کليه شهروندان به لحاظ رعايت مقررات و حفظ ايمني ساختمان هاي همجوار بايد قبل از هر گونه اقدام گودبرداري از شهرداري منطقه مربوطه مجوز پروانه گودبرداري را دريافت کنند.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين با اعلام اينکه مالكين و مهندسين ناظر و مجري ملزم به اجراء آن مي باشند و كارشناسان شهرسازي و پليس ساختمان مي بايد دقت و مراقبت لازم را داشته باشند بيان كرد: تعريف كار عمراني شامل تعميرات جزئي، تعميرات كلي، نماكاري،تعويض نما و كف، تخريب ساختمان قديمي، گود برداري، گسترش بنا و غيره مي باشد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط