شنبه ۱۳۹۰/۰۷/۳۰

نظري پور، معاون شهرداري قزوين:

پيشرفت پروژه طرح تفصيلي شهر قزوين

برداشت طرح توسط گروه كارشناسي مهندسين مشاور شهر و برنامه در حال انجام است و برداشت هاي مرتبط با منطقه يك شهرداري به اتمام رسيده است.

 

فرزانه نظري پور ، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت : به موجب ماده 3 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن وشهرسازي مصوب 1352، طرح تفصيلي طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر ،نحوه دقيق استفاده از اراضي ، ميزان جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت هاي مربوط به بهسازي و نوسازي و حل مشكلات شهري را مشخص مي كند ، در واقع طرح تفصيلي بيان كننده جزئيات طرح جامع مي باشد.
وي اظهار كرد : اولين طرح تفصيلي شهر قزوين توسط مهندسين مشاور مندا(1343) تهيه شد و سپس در سال 1363 توسط مهندسين مشاور مسكون اين طرح بازنگري شد ، آخرين طرح كه تا كنون به عنوان نقشه پايه طرح هاي شهري مورد استفاده قرار مي گيرد توسط مهندسين مشاور شارمند (1373) تهيه گرديده است . هم اكنون طبق قرار داد منعقد شده ميان مهندسين مشاور شهر و برنامه وشهرداري قزوين به عنوان كارفرما، كار تهيه طرح تفصيلي جديد آغاز شده است .
اين مقام مسئول اضافه كرد: در اين راستا جلسات متعددي به صورت هفتگي به منظور بررسي طرح و نحوه پيشرفت كار توسط مشاور و با شركت اعضاء و نمايندگان كميته راهبري ، نمايندگان سازمان خدمات طراحي به عنوان مسئول پروژه و معاونت شهرسازي و معماري و استانداري و سازمان مسكن و شهرسازي و نمايندگان محترم شوراي اسلامي شهر برگزار گرديده است .
نظري پور افزود :  همچنين به منظور بررسي مسائل و مشكلات مناطق سه گانه شهرداري و تبيبن فرصت هاي توسعه هر منطقه جلساتي نيز در محل شهرداري هاي مختلف و با حضور كارشناسان مربوطه تشكيل شده است . شايان ذكر است هم اكنون كاربرداشت طرح توسط گروه كارشناسي مهندسين مشاور شهر و برنامه در حال انجام است و برداشت هاي مرتبط با منطقه يك شهرداري به اتمام رسيده است و هم اينك ضمن اينكه كارشناسان ذيربط بررسي و تجزيه و تحليل اطلاعات دريافتي را در دست انجام دارند ، جمع آوري اطلاعات و نيز تدارك جهت انجام مطالعات در ساير زمينه ها نيز تداوم دارد .
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط