یکشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۴

پس از دو ماه صورت گرفت.

نقشه،آمار و اطلاعات رفت و روب ايستگاه هاي هفتگانه شهري تهيه شد

آمار و اطلاعات به تفكيك هر ايستگاه اعمال شده و مساحت رفت و روب معابر شهر و نيز مساحت جمعيت محدوده هر ايستگاه استخراج شده به صورت نقشه تهيه شده است.

 

از قابليتهاي سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) انجام محاسبات مربوط به داده هاي موجود در نقشه و بانك اطلاعات مي باشد.
بنا بر اين گزارش، محاسبه مساحت داده ها مانند مساحت كاربريها ، نواحي شهري ، باغستانها ، مساحت معابر، رفت و روب معابر وغيره در نقشه ها و اطلاعات شهري به سادگي در محيط GIS قابل انجام است؛ به همين منظور براي استخراج سطح رفت و روب و تنظيف معابر شهري براي سازمان مديريت پسماندها ، نقشه ، آمار و اطلاعات ايستگاههاي هفتگانه شهري در اداره GISمعاونت شهرسازي و معماري تهيه شد.
اين گزارش مي افزايد؛ آمار و اطلاعات به تفكيك هر ايستگاه اعمال شده و مساحت رفت و روب معابر شهر شامل بلوارها، خيابانها ، كوچه ها ، پياده روها ، باغچه ها ، جويها و نيز مساحت جمعيت محدوده هر ايستگاه استخراج شده و به صورت نقشه و جدول تهيه شده است.
 لازم به ذكر است كه اين پروژه به مدت دو ماه به انجام رسيده است.
پايان پيام
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تصاویر مرتبط