شنبه ۱۳۹۴/۰۳/۲۳

نظري پور معاون شهردار قزوين :

معاونين و مديران شهرداري ساوه از شهرداري قزوين بازديد كردند

معاونين و مديران شهرداري ساوه از معاونت شهرسازي و معماري و منطقه دو شهرداري، سازمان آمار و فن آوري اطلاعات و سراي سعد السلطنه و بوستان ملي باراجين بازديد كردند.

بر اساس اين گزارش؛ روز يک شنبه هفته گذشته معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين ميزبان جمعي از معاونين و مديران  شهرداري ساوه بود و مديران حوزه معاونت شهرسازي و معماري در خصوص نحوه چگونگي صدور پروانه و چارت عملكرد حوزه هاي مختلف شهرداري توضيحاتي ارايه کردند .
در اين جلسه مديران حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين درخصوص نحوه صدور پروانه در مناطق، عملكرد دبيرخانه كميسيون ماده صد و كميته فني و كميسيون طرح تفصيلي شهر قزوين، چگونگي دستور العمل ها و ارائه آنها در قالب بخشنامه و شكل گيري برنامه نرم افزاري شهرسازي – نصب و راه اندازي آنها و اهداف حوزه شهرسازي جهت تسريع در پاسخگويي به مراجعين، توضيحاتي داد ند و بازديد کنندگان در خصوص نحوه عملكرد شهرداري تبادل اطلاعات کردند .
همچنين در ادامه معاونت شهرسازي و معماري به چگونگي دستورالعمل ها و ارائه آنها در قالب بخشنامه ها و چگونگي شكل گيري برنامه نرم افزاري شهرسازي و نصب و راه اندازي آنها در مناطق و كنترل آن از اين حوزه و بروز رساني نقشه ها ي پايه در اداره GIS  و نرم افزار كميسيون ماده پنج و نرم افزار كميسيون ماده صد ارائه كرد.
 در ابتدا كليه نقشه ها در مديريت نظارت بر ساخت و سازها بررسي مي شده و در حال حاضر به علت بار ترافيكي به مناطق فرستاده شده و كليه گزارش ناظرها در اين واحد بررسي شده اسكن شده و در پرونده الكترونيكي گذاشته شده
و بحث ديگر بازديد مديران و کارشناسان از پروژه هاي حوزه معاونت شهرسازي و معماري بوده که نسبت به گزارش ناظر كه تحويل واحد نظارت مي شود و اين گزارش ناظر در سيستم ثبت شده و كارهاي ديگر را كارشناس واحد نظارت انجام داده و مهندس ناظر بايستي گزارش ناظر وعكس هاي گرفته شده از محل انجام داده را تحويل كارشناس مي دهد.
حسيني معاون شهرسازي و معماري شهرداري ساوه گفت : نكته قابل توجه در واحد كميسيون ماده پنج حضور كارشناسان و نظر بالقوه مديران در كنترل نقشه ها و پيشگيري از ارسال نقشه هاي موردي به كميسيون مي باشد .
وي ادامه داد: به اين ترتيب كه بر اساس ظرفيت محور ها طرح بررسي و طرح توجيهي نهايي به صورت كلي و محوري به كميسيون ارائه مي شود و اين موضوع بسيار با ارزش بوده و روند مثبتي را در حوزه نمايان ساخته است .
 در ادامه مدير تدوين مقررات و ضوابط شهرسازي اين حوزه توضيحاتي در مورد عملكرد و چارت منطقه توضيحاتي فر مودند. كه مناطق تشكيل شده از مديريت و معاونت و زير مجموعه حراست و اداره ادري و مالي و شهرسازي و املاك و حقوقي و غيره بوده .
پس از بازديد از منطقه دو شهرداري، اعضاي بازديد كننده ضمن تبريك به مجموعه شهرداري نسبت به انجام برنامه هاي صورت پذيرفته به صورت سيستمي و نيز ضوابط و مقررات صورت پذيرفته اظهار کرد، در بيشتر شهرداري هاي كشور بسياري از مشكلات، عدم هماهنگي بين واحدهاي حقوقي، املاك و بايگاني مي باشد كه شهرداري قزوين با توجه به سيستمي کردن پرونده ها اين مشكلات را حل کرده است .
در ادامه از سازمان آمار و فن آوري اطلاعات شهرداري بازديد شد که مديرعامل سازمان در خصوص نحوه عملكرد سازمان، برنامه نويسي نرم افزارهاي تهيه شده و چگونگي استفاده از اين نرم افزارها توضيحاتي ارائه کردو بازديد کنندگان با نحوه عملكرد سيستم سرا و ساير نرم افزارها آشنا شدند .
معاونين و مديران ساوه از بوستان باراجين بازديدي داشته که مديران اين حوزه در خصوص نمودار تشکيلاتي اين حوزه و عملكرد حوزه هاي مختلف آن و سياست هاي آتي حوزه در جهت روان تر شدن خدمات به همشهريان توضيحاتي ارائه کرد و بازديد از پروژه هاي اجراشده در بوستان ملي باراجين پرداختند .
در حين بازديد مديران اين حوزه در مورد پروژه هاي سرمايه گذاري شده در بوستان و پروژه هاي آتي در آن و سطح شهر توضيحاتي ارائه کرد.
کارشناس سازمان نوسازي و بهسازي شهر در بازديد جمعي از مديران شهري ساوه از مجموعه تاريخي سعد السلطنه توضيحات جامعي در خصوص مرمت مجموعه سعد السلطنه و نحوه واگذاري و بهره برداري از آن، نمودار تشكيلاتي سازمان نوسازي و بهسازي و روند كاري سازمان نسبت به عملكرد سازمان و پروژه هاي مشاركتي و . . . ارائه کرد و عنوان كرد: كليه پروژه هاي مربوط به سازمان را به عنوان نماينده شهرداري مديريت ، كنترل و نظارت مي کنند .

تصاویر مرتبط