سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۸

Qazvin municipality took 3 international standard certificates

شهرداري قزوين موفق به کسب 3 گواهينامه استاندارد بين‌المللي شد

شهرداري قزوين بر اساس عملکرد رضايت بخش و استانداردهاي کيفيتي موفق به کسب 3 گواهينامه استاندارد بين‌المللي شد.

 

شهرداري قزوين بر اساس عملکرد رضايت بخش و استانداردهاي کيفيتي موفق به کسب 3 گواهينامه استاندارد بين‌المللي شد.
به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين؛ عملکرد و استانداردهاي کيفيتي شهرداري قزوين مورد ارزيابي قرار گرفت و بر اساس اين ارزيابي شهرداري قزوين موفق به کسب گواهينامه سيستم مديريت کيفيت ISO 9001:2008 شد.
در اين گواهينامه آمده است؛ بدينوسيله گواهي مي‌شود که سيستم مديريت کيفيت شهرداري قزوين( ايران، قزوين، خيابان شهرداري) مورد ارزيابي قرار گرفت و با توجه بر نيازمندي هاي سيستم مديريت کيفيت ISO 9001:2008 و محدوده فعاليت هاي شهرداري واجد شرايط مي‌باشد و اين گواهينامه در پي عملکرد رضايت بخش سيستم مديريت محيط زيست شهرداري از تاريخ (9مارس 2015) به مدت سه سال معتبرخواهد بود.
بر اساس اين گزارش؛ همچنين شهرداري قزوين در اين ارزيابي موفق به کسب گواهينامه  سيستم مديريت محيط زيستISO 14001:2004شد.
در اين گواهينامه آمده است؛ بدينوسيله گواهي مي‌شود که سيستم مديريت محيط زيست شهرداري قزوين( ايران، قزوين، خيابان شهرداري) مورد ارزيابي قرار گرفت و با توجه بر نيازمندي هاي سيستم مديريت محيط زيست ISO 14001:2004 و محدوده فعاليت هاي شهرداري واجد شرايط مي‌باشد و اين گواهينامه در پي عملکرد رضايت بخش سيستم مديريت محيط زيست شهرداري از تاريخ (9مارس 2015) به مدت سه سال معتبرخواهد بود.
 
در اين گزارش آمده است؛ شهرداري قزوين همچنين موفق به کسب گواهينامه استانداردهاي سيستم ايمني و بهداشت شغلي OHSAS 18001:2007  شد.
در اين گواهينامه آمده است؛ بدينوسيله گواهي مي‌شود که سيستم مديريت شهرداري قزوين( ايران، قزوين، خيابان شهرداري) مورد ارزيابي قرار گرفت و با توجه بر نيازمندي‌هاي بهداشت شغلي و استانداردهاي سيستم مديريت ايمني OHSAS 18001:2007 و محدوده فعاليت هاي شهرداري واجد شرايط مي‌باشد و اين گواهينامه در پي عملکرد رضايت بخش استانداردهاي سيستم ايمني و بهداشت شغلي از تاريخ (9مارس 2015) به مدت سه سال معتبرخواهد بود.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط