یکشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۱۶

در اسفند 93 صورت گرفت؛

انعكاس 842 خبر از شهرداري قزوين در رسانه‌ها

خبرگزاري فارس، پايگاه خبري صداي قزوين، روزنامه‌ محلي صبح وطن قزوين، هفته‌نامه مينودر و ضميمه روزنامه سراسري همشهري در انعكاس اخبار در اسفند 93 بيشترين همكاري را با مجموعه مديريت شهري قزوين داشتند.

 

با همكاري رسانه‌ها در اسفند‌ماه سال گذشته 842 خبر از شهرداري قزوين و سازمان‌هاي وابسته در رسانه‌هاي مكتوب و مجازي در گستره استاني و كشوري انعكاس يافته است.
به گزارش واحد اطلاع‌رساني و ارتباطات رسانه‌اي اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ در اسفند ماه سال جاري 842 خبر، گزارش توليدي و پوششي در رسانه‌هاي مكتوب و مجازي استاني و كشوري انعكاس يافته است كه خبرگزاري فارس با 43، خبرگزاري برنا با 9 و خبرگزاري تسنيم با 9خبر به ترتيب بيشترين همکاري را در اين مدت با مجموعه شهرداري قزوين و سازمان‌هاي وابسته در انعکاس اخبار و اطلاع رساني از آخرين اقدامات مديريت شهري داشتند.
در اين گزارش آمده است؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب و روزنامه محلي روزنامه صبح وطن قزوين با 29 خبر و روزنامه ولايت با 17 خبر بيشترين همکاري را در اطلاع رساني با شهرداري قزوين در همين مدت داشتند.
بر اساس اين گزارش؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب محلي هفتهنامه مينودر با 9خبر، هفته نامه حديث با 5 خبر و هفته نامه تابان با 3 خبر بيشترين همکاري را در اطلاع رساني با شهرداري قزوين در همين مدت داشتند.
بر پايه اين گزارش؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب سراسري ضميمه روزنامه همشهري با 18خبر،  روزنامه جام جم با 9خبر و روزنامه ايران با 4خبر  بيشترين همكاري را با اين مجموعه در اسفند93 داشتند.
بر اساس اين گزارش؛ در بين پايگاه‌هاي خبري، پايگاه خبري صداي قزوين با 38خبر و صبح قزوين با 36خبر بيشترين همکاري را با اين مجموعه در همين مدت داشتند.
به گزارش واحد اطلاع‌رساني و ارتباطات رسانه‌اي اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب سراسري روزنامه تفاهم،هدف و اقتصاد و کسبو کار  با 3 خبر بيشترين همکاري را با اين مجموعه در همين مدت داشتند.
انعکاس 12 هزار و 265 خبر در سال گذشته
در اين گزارش آمده است؛ خبرگزاري فارس با 1093 خبر، خبرگزاري مهر با 355خبر، خبرگزاري برنا با 242خبر،خبرگزاري ايرنا با 328 خبر، خبرگزاري ايلنا با 190خبر، خبرگزاري تسنيم با 177خبر، خبرگزاري ايسنا با 95خبر، خبرگزاري شبستان با 62 خبر، خبرگزاري موج با 28خبر، خبرگزاري آريا با 25خبر، خبرگزاري ايکنا با 16خبر و ساير رسانه‌هاي مجازي با 254 خبر بيشترين همکاري را با اين مجموعه در سال گذاشته داشتند.     
بر اساس اين گزارش؛ پايگاه‌هاي خبري سايت خبري صداي قزوين با 736خبر، سايت خبري صبح قزوين با 190خبر، سايت خبري تين نيور با 73 خبر، سايت خبري مزايده و مناقصه با 24خبر، شاخص نيوز با 24خبر، باشگاه خبرنگاران با 27خبر، واحد مرکزي خبر با 23خبر، سايت خبري الف با 2خبر بيشترين همکاري را با اين مجموعه در سال گذشته داشتند.      
در اين گزارش آمده است؛ در بين رسانه‌هاي مکتوب سراسري در اين مدت روزنامه رسالت با 111خبر، روزنامه کار و کارگر با 59خبر، روزنامه هدف و اقتصاد با 29خبر، روزنامه کسب و کار با 34خبر، روزنامه سايه تهران با 26خبر، جهان اقتصاد با 13خبر، روزنامه جمهوري اسلامي با 17خبر، دنياي اقتصاد با 18خبر، آفرينش با 9خبر، صبح اقتصاد با 9خبر، کيهان با 4خبر، روزنامه ابتکار با 5خبر، فرهيختگان با 4خبر، ابرار اقتصادي با 2خبر، روزنامه اطلاعات با 2خبر، سياست روز با 3خبر، فناوران با يک خبر، شهروند با يک خبر و اعتماد با يک خبر با مجموعه شهرداري قزوين همکاري داشتند.         
بر اساس اين گزارش؛ همچنين در بين رسانه‌هاي مکتوب سراسري و ضميمه‌هاي آن در اين مدت همچنين ضميمه روزنامه همشهري با 350خبر، ضميمه روزنامه جوان با 185خبر،  ضميمه روزنامه جام جم با 54خبر، ضميمه  روزنامه ايران با 54خبر با مجموعه شهرداري قزوين همکاري داشتند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
در اين گزارش آمده است؛ در بين روزنامه‌هاي مکتوب محلي روزنامه ولايت با 638خبر، صبح وطن قزوين با 592خبر با شهرداري قزوين در پوشش اخبار همکاري داشتند. 
بر اساس اين گزارش؛ در بين هفته‌نامه‌هاي مکتوب محلي هفته‌نامه حديث با 197خبر، هفته‌نامه مينودر با 201خبر، هفته نامه افق آينده با 62خبر، هفته نامه رايحه مهر با 49خبر، هفته نامه تابان با 43 خبر، هفته نامه پگاه ميهن با 35خبر با شهرداري قزوين در پوشش اخبار همکاري داشتند.        
در اين گزارش آمده است؛ در بين دوهفته نامه‌هاي مکتوب محلي دو هفته نامه سلوک با 23خبر، دو هفته نامه فروردين امروز با 27خبر، دو هفته نامه تاک قزوين با 16خبر، دو هفته نامه انديشه زلال با 24خبر، دو هفته نامه آواي تات با 11خبر، ماهنامه مينوي خرد با 15خبر، دو هفته نامه مادران و دختران با 7خبر، دو هفته نامه نگاه قزوين با 9 خبر، دو هفته نامه اميد البرز با 6خبر و دو هفته نامه مشکات بصيرت با 5خبر با شهرداري قزوين در پوشش اخبار همکاري داشتند.        
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط