پنجشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۴

نظري پورف معاون شهردار قزوين:

محدوديت منع افزايش تراکم در خيابان شهيد بابايي قزوين لغو شد

محدوديت منع افزايش تراکم در خيابان شهيد بابايي قزوين در جلسه کميسيون طرح تفصيلي سيزدهم اسفند 93 مطرح و لغو شد.

 

فرزانه نظري پور معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: در راستاي هماهنگي تراکم دو طرف محور خيابان شهيد بابايي با رويکرد نوسازي بافت، جهت ارتقاء و حفظ سيما و منظر شهري و جلوگيري از دوگانگي در ارتفاع در دو طرف محور و ايجاد انگيزه و تمايل ساکنان محدوده به نوسازي واحدهاي مسکوني و توليد مسکن براي نياز موجود و آينده  انجام گرديد.
وي افزود : در پي درخواست شهرداري و اهالي خيابان شهيد بابايي در خصوص لغو محدوديت افزايش تراکم که طي بند يک از صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي 26 شهريور85 در قسمت هايي از شهر لحاظ شده بود، با پيگيري هاي شهرداري و مطالعات انجام شده نظير بازديدهاي ميداني و برداشت از ساخت و سازهاي شکل گرفته و انجام بررسي هاي دقيق کارشناسي و فني و تهيه گزارش توجيهي به لحاظ ابعاد شهرسازي و معماري و حقوقي با ارائه طرحهاي توجيهي جامع و براي تشويق ساخت و ساز در صنعت ساختمان موضوع در جلسه کميسيون طرح تفصيلي مورخ  13 اسفند 93 مطرح و محدوديت منع افزايش تراکم در خيابان شهيد بابايي لغو شد و مطابق ضوابط و مقررات همجواريها قابليت ساخت و ساز دارد.
وي اظهار كرد: متقاضيان مي توانند براي صدور پروانه در اين محدوده به شهرداري منطقه دو مراجعه کنند.
پايان پيام 

تصاویر مرتبط