آشنايي با معاون

نام نام خانوادگي: مهندس کیومرث فدائی فر

متولد: 1351

تحصیلات:

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

کارشناس مهندسی عمران

دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی پایه یک نظارت-طراحی-اجرا

سوابق اجرایی:

مدیر منطقه دو شهرداری قزوین

مدیر منطقه سه شهرداری قزوین

مدیر منطقه یک شهرداری قزوین

معاون منطقه دو شهرداری قزوین

معاون منطقه دو شهرداری قزوین

معاون منطقه یک شهرداری قزوین

مسئول شهرسازی منطقه دو شهرداری قزوین

مسئول شهرسازی منطقه یک شهرداری قزوین

کارشناس اداره نظارت فنی صدور پروانه های ساختمانی و عضو کمیته فنی شهرداری قزوین

مسئول طرح تفصیلی منطقه دو شهرداری قزوین

کارشناس شهرسازی  منطقه دو شهرداری قزوین

اداره آب و فاضلاب شهری قزوین

مهندسی منطقه یکم دریایی دوران خدمت مقدس سربازی

اداره راه روستایی جهاد سازندگی سابق