آشنايي با معاون

نام و نام خانوادگي:  مهندس سيد محمد علمي
 
محل تولد: قزوين

تاريخ تولد: 1358

سوابق تحصيلي:
كارشناسی عمران
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

سوابق اجرايي:

مسئول واحد شهرسازی منطقه سه شهرداري قزوين

قائم مقام و معاون منطقه يک شهرداري قزوين

مدير عامل شرکت عمران مسکن سازان قزوین

مدير عامل سازمان عمران شهرداري قزوين

معاون فنی و عمرانی شهرداری قزوین