تاريخچه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين با هدف تعيين خط مشي جهت پرداختن به استراتژي توسعه آینده شهر، افزايش انعطاف پذيري طرح‌هاي شهري با توجه به شرايط و واقعيت‌هاي روز، تدوين سياست‌ها و ارائه راهبردها در زمينه كنترل و توسعه و استقرار مطلوب فعاليت مناطق حفاظتي، توزيع مناسب خدمات براي ساكنان شهر و نواحی آن، تدوين مقررات و ضوابط در زمينه تامين نظام توسعه شهري و حسن اجراي ضوابط مصوب طرح جامع و تفصيلي شهر، نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر، بررسي كليه پيشنهادات تغيير و اصلاح طرح تفصيلي، تهيه و تدوين آئين نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازي، ايجاد هماهنگي جهت رسيدن به عملكرد يكسان در بين واحدهاي شهرسازي مناطق شهرداري، تهيه و تنظيم شناسنامه و دستورالعمل براي شهرسازي مناطق، تهيه بانك اطلاعات نقشه‌هاي شهري، نظارت كمي و كيفي بر كليه ساختمان‌هاي در حال احداث داخل شهر با چارت تشكيلاتي يك سازمان و چهار مديريت با اهداف و برنامه هاي مشخص در سال 1384 تاسيس شد كه به سه سازمان و سه مديريت تغيير يافت.