مديريت تدوين و نظارت بر مقررات شهرسازي

مديريت تدوين و نظارت بر مقررات شهرسازي:

مديريت تدوين و نظارت مقررات شهرسازي يكي از مديريت‌هاي سه گانه حوزه معاونت شهرسازي ومعماري مي‌باشد كه با هدف بررسي وتدوين ضوابط ومقررات شهرسازي، پيگيري و تصويب ضوابط، رفع نقص در ضوابط موجود، بهبود روش‌ها و عملکرد حوزه شهرسازي، آموزش کارکنان شهرسازي و نظارت بر عملكرد شهرسازي مناطق و... فعاليت دارد.

اين مدیریت داراي دو اداره زير مي باشد:

1- اداره تدوين مقررات شهرسازي

2- اداره نظارت بر شهرسازي مناطق

اداره تدوين مقررات شهرسازي: 

هدف: اين اداره جهت به روز نمودن اطلاعات فني كارشناسان شهرسازي همچنين اطلاع و اجراء قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي مصوب جاري كشوري و محلي و همچنين اعلام، حذف، اصلاح و لغو ضوابط جديد شهرسازي و معماري، اداري، حقوقي در حوزه شهرسازي تشكيل گرديده است.

وظایف:

 1. 1- بررسي و تدوين ضوابط معماري و شهرسازي:
 • تهيه ضوابط دستورالعمل‌ها و قوانين وآئين نامه‌هاي اجرائي كه جديدا" به تصويب رسيده و اعلام آن به مناطق
 •  بررسي و شناخت عملكرد شهرسازي مناطق
 • بررسی ميزان رعايت ضوابط شهرسازي و اداري و روش اجرايي موجود شهرسازي به تفكيك هر منطقه كه با بازديد مستقيم كارشناسان معماري و شهرسازي يا برداشت گزارشات اداره نظارت بر شهرسازي مناطق صورت مي گيرد.
 1. 2- پيگيري تصويب ضوابط خاص در مجامع قانوني و ابلاغ به مناطق و مركز جهت اجراء :
 • در صورت نياز به ضوابط خاص شهرسازي و معماري جاري ضمن مطالعه، مورد مراتب به اطلاع شوراي اسلامي شهر رسيده و از طريق كميسيون ماده پنج و يا ساير مراجع مرتبط نسبت به تصويب آن پيگيري لازم صورت خواهد گرفت.
 1. 3- بررسي و رفع نقص در ضوابط و مصوبات موجود:
 • با توجه به وجود هر گونه تداخل و مغايرت در درج  دستورالعمل‌ها و ضوابط شناسايي شده و موراد اصلاحي،  در واحد تدوين از لحاظ شهرسازي، معماري و حقوقي بررسي می‌شود و سپس طرح در جلسات كميته فني و كميسيون ماده پنج و در صورت لزوم پيگيري در شوراي عالي شهرسازي و اخذ تصويب، به مناطق و مركز ابلاغ مي‌گردد.

4 - تدوين ابلاغ بخشنامه‌ها:

 • متناسب با موارد پيش آمده و تغيير ضوابط خاص و يا ابلاغيه‌هاي استانداري و وزارت كشور،  نياز به صدور بخشنامه‌هاي از سوي معاونت شهرسازي و اجرا در مناطق و مركز به وجود مي‌آيد كه با هماهنگي كارشناسان شهرسازي و حقوقي انجام پذير است كه در نهايت بخشنامه جدید تدوين شده و به مناطق و مركز ابلاغ مي‌گردد.
 1. 5- پاسخگويي به ابهام مناطق:
 • در اجراي ضوابط شهرسازي هرگونه ابهام و عدم شفافيت با حضور و يا مكاتبه با مديريت تدوين و مقررات و در قالب اين عنوان قابل پي‌گيري مي باشد.

6 - تعامل و همكاري با اداره نظارت بر شهرهاي مناطق :

 • جهت هماهنگي و وحدت رويه در شهرسازي با توجه به گزارشات و بررسي‌هاي اداره نظارت در خصوص نقاط قوت و اجراء صحيح و يا عدم رعايت ضوابط و مقررات مراتب در جلسات فيمابين مطرح و نتيجه جهت اصلاح عملكرد و اجراء ضوابط اعلام مي‌گردد.

 اداره نظارت بر شهرسازي:

هدف: نظارت بر عملكرد شهرسازي مناطق و عملكرد شهرسازي مركز مرتبط با امور مناطق جهت حسن اجراء ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌هاي جاري و ايجاد هماهنگي و حسن همكاري و بررسي مشكلات واحد شهرسازي و معضلات ضوابط حين اجراء.

 1. 1- بررسي پرونده‌هاي شهرسازي مناطق و عملكرد شهرسازي مركز مرتبط با امور مناطق.
 • كارشناسان شهرسازي و معماري با مراجعه به مناطق و انتخاب پرونده‌هاي انجام شده يا در حال انجام نسبت به بررسي رعايت اصول و ضوابط شهرسازي و معماري و روند صحيح اداري اقدام  و گزارشی مبنی بر رعايت يا عدم رعايت ضوابط و مقررات، ناهماهنگي احتمالي بين مركز و مناطق، تعامل شهرسازي با ادارات ذيربط چون نوسازي درآمد، بايگاني، پيشه وران، املاك، نقشه‌برداري مطابق فرم‌هاي پيش بيني شده تهيه می‌کنند و نتيجه عملكرد همه مناطق با ضوابط و مقررات مطابقت داده شده و یک روش هماهنگ و استاندارد جهت اجراء در مناطق پيشنهاد مي‌گردد.

2- همكاري و تعامل با اداره تدوين و مقررات شهرسازي

با توجه به گزارش تهيه شده از سوی كارشناسان مطابق بند يک مبنی بر " عدم رعايت ضوابط و مقررات حسن اجراء كار در مناطق" در واحد تدوين مقررات بررسي مي‌شود و نوع عملكرد مناطق و روش‌هاي اجراي ضوابط در مناطق جهت ايجاد وحدت رويه و مطابقت با ضوابط مدون به صورت دستورالعمل يكسان براي همه مناطق در نظر گرفته مي‌شود و جهت رفع مشكلات اقدام لازم انجام مي‌گردد.

 1. 3- تشكيل جلسات هماهنگي شهرسازي با مناطق
 • به منظور ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در عملكرد شهرسازي مناطق جلسات مشخص به طور هفتگي يا ماهانه در مركز با حضور مسئولان شهرسازي مناطق و اداره تدوين و مقررات تشكيل می‌شود و موارد بند يك و دو و نقطه نظرات مسئولان شهرسازي به بحث و گفتگو گذاشته می شود و براي مشكلات عنوان شده راهكارهاي اجرايي صحيح و قانوني تصويب مي‌گردد.
 1. 4- پيگيري اجراء ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها
 • جهت اعمال ضوابط و روان‌سازي در اجراء مقررات شهرسازي، كارشناسان اداره نظارت نحوه اعمال و عملكرد ضوابط را در مناطق پيگيري مستمر می‌کنند و از نواقص و نيازهاي خاص هر منطقه گزارش تهيه مي‌شود.
 1. 5- حضور در جلسات كميته فني شهرداري جهت بررسي وكنترل پروندهاي ارسالي
 • این اقدام در راستای  بررسی  و کنترل پرونده‌های ارسالی از مناطق و ارائه راهکار جهت پرونده‌های ارسالی با همکاری اداره تدوین مقررات شهرسازی و در عین حال بررسی عملکرد مناطق در خصوص پرونده های ارسالی صورت می‌گیرد.

  كميته فني شهرداري:

با توجه به ضوابط دفترچه طرح تفصیلی و ارجاع تصمیم گیری در خصوص برخی از پرونده ها به کمیته فنی شهرداری این کمیته در حوزه مدیریت تدوین مقررات شهرسازی تشکیل می گردد.

هدف: تشكيل جلسه با حضور كارشناسان فني شهرسازي و يا صاحب نظران به منظور بررسي و ايجاد راهكارها و تصميم گيري مناسب در خصوص مواردي كه در دفتر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مطرح می‌شود، به عهده كميته فني مي باشد.

اعضاء كميته فني: اعضاء كميته فني عبارتند از معاون شهرسازي و معماري يا جانشين آن، مديران حوزه معاونت شهرسازي و معماري، رئیس اداره تدوين و مقررات شهرسازي، رئیس اداره نظارت بر شهرسازی مناطق، مسئولان شهرسازي و يا دايره فني مناطق  و در موارد خاص از صاحب نظران به منظور كسب نظر از آنان دعوت به عمل مي‌آيد.

وظايف اعضاء: از وظايف اعضاي جلسه مطالعه كافي و كسب اطلاعات لازم و بررسي پيرامون مسائل مطروحه و استنتاج منطقي و رعايت بي طرفي در امور و ارائه نظرات لازم است.

ابلاغ نظريه‌ها: كليه نظرات كميته فني شهرداري با امضاء شهردار يا معاونت شهرسازي كه ابلاغ مي‌گردد، قابل اجراء خواهد بود.

معرفي اعضاء:

تمامي اعضاء با ابلاغ مستقيم از طرف شهردار معرفي مي شوند.

نحوه رسيدگي پرونده:

جلسات كميته فني حداقل هفته اي يك بار در ساعت و روز معين تشكيل مي‌گردد.

حد نصاب جلسه: جلسه با حضور نصف به اضافه یک نفر از اعضاء رسمی خواهد بود.

شرط طرح پرونده در جلسه: پرونده با حضور مسئول شهرسازي (مسئول دايره فني ) منطقه مربوطه قابل طرح خواهد بود.

موارد قابل طرح: موارد قابل طرح در كميته فني و مدارك مورد نياز طي نامه شماره 1534/20/2/5 مورخ 12/4/84 تهيه و به مناطق ابلاغ گرديده است.

ارجاع پرونده به دبيرخانه: پرونده‌ها يا موارد در خواستي بايد طي فرم مخصوص حداقل يك روز قبل از جلسه به حوزه مدیریت تدوین و نظارت مقررات شهرسازی ارسال شود.

واحد مركز اسناد (آرشيو ):

در این واحد اسناد و مدارك مهم حوزه معاونت شهرسازي و معماري جهت تبادل اطلاعات و تمركز اسناد مديريت‌هاي زير مجموعه حوزه معاونت شهرسازي و معماري جمع‌آوري و نگهداري می‌شود.