مديريت طرح‌هاي تفصيلي و اجرايي

مديريت طرح‌هاي تفصيلي و اجرايي

هدف: نظارت در روند تهيه و اجراي طرح‌های جامع، تفصيلي در محدوده شهر و حریم به منظور ايجاد زمينه بهره‌روي مناسب از ظرفيت‌هاي شهر و حریم متناسب با نياز ساكنان آن و شناسايي و رفع مغايرت‌ها

اين مدیریت داراي سه اداره زير مي‌باشد:

-  اداره طرح‌هاي تفصيلي

- اداره سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي

-  اداره ساماندهي حاشيه شهر

  اداره طرح‌هاي تفصيلي:

هدف: تحقق طرح‌هاي شهري و شناسايي مشكلات و معضلات وضع موجود شهر و انطباق آن با طرح‌هاي شهري

شرح وظايف:

1- نظارت بر تهيه طرح‌هاي تفصيلي موضعي و موضوعي و بررسي طرح‌هاي بالادست

2- بروز کردن طرح تفصيلي و انعكاس مصوبات و تغييرات انجام شده به واسطه مصوبات كميسيون طرح تفصيلي روي آلبوم طرح تفصيلي و نقشه

3- بررسي و تكميل اسناد و مدارك مورد نياز جهت طرح موضوعات در كميسيون طرح تفصيلي

4- بررسی پرونده‌های مرتبط با درخواست افراد حقوقی و حقیقی و ارسال آن‌ها به دبیرخانه

5- اخذ مصوبات کمیسیون ماده پنج از دبیرخانه کمیسیون ماده پنج و ابلاغ آن‌ها به مناطق شهری

6- پاسخ استعلامات ادارات و ارگان‌های مرتبط با ضوابط و مقررات متخذه از مصوبات کمیسیون ماده پنج

7-  بررسي و تائيد نقشه هاي تفكيكي بالای هزار مترمربع

8- بررسي و تنظيم مكاتبه به دبيرخانه كميسيون طرح تفصيلي جهت طرح موعوضات در كميسيون ماده پنج

9- شركت در جلسات كميته فني و كميسيون ماده پنج در سازمان مسكن و شهرسازي و استانداري قزوين

10- تنظيم مكاتبه به مناطق شهرداري جهت ابلاغ مصوبات

11- نگهداري سوابق پرونده ها و مصوبات كميسيون طرح تفصيلي به مدت نامحدود در بايگاني

12-  تهيه كتابچه مشروح مصوبات كميسيون طرح تفصيلي در سنوات گذشته

اداره سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي:

هدف: تهيه نقشه‌هاي اصلاحي و بروز نگه داشتن نقشه هاي شهري و تبديل فرمت نقشه ها از محيط CAD به GIS.

شرح وظایف:

 1-      نظارت بر تهيه پروژه‌هاي نقشه برداري شهرداري در محيط GIS

2-      تهيه بانك اطلاعات نقشه شهري

3-      تهيه نقشه هاي اصلاحي محدوده شهري

4-      بروز كردن نقشه طرح تفصيلي و اعمال تغييرات انجام شده

5-      ارائه آمار و اطلاعات از كاربري‌ها و شبكه معابر.

6-      ارتباط مستمر با ادارت اجرايي استان در خصوص تبادل اطلاعات نقشه هاي پايه شهري.

اداره ساماندهي حاشيه شهر:

هدف: جلوگيري از رشد بي رويه حاشيه شهر و كنترل ساخت وساز در چهار چوپ ضوابط و مقررات

 شرح وظايف:

1-      مسئوليت پروژ ه هاي حاشيه شهر و نظارت بر تهيه طرحهاي واقع در حریم

2-      ارتباط مستمر با دستگاه‌هاي مرتبط با حاشيه شهر شامل جهاد كشاورزي، بنياد مسكن و استانداري.

3-      ارائه راهكارهاي مناسب در خصوص رفع مشكلات حاشيه شهر.

4-      بررسي تاثيرات متقابل شهر بر حاشيه شهر و بلعكس

5-  بررسي و تكميل اسناد و مدارك مورد نياز جهت طرح موضوعات در كميسيون‌هاي مرتبط

6-      تنظيم درخواست و مكاتبه با دبيرخانه كارگروه شهرسازي و معماري

7-      شركت در جلسات گروه كارشناسي و كارگروه امور زیربنایی

8-      ابلاغ مصوبات كارگروه به مناطق و دواير ذيربط.

9-      نگهداري سوابق پرونده هاي و مصوبات كارگروه به مدت نامحدود در بايگاني