شرح وظايف معاونت شهرسازي و معماري

 

مديريتها
مديريت تدوين ونظارت مقررات شهرسازي :
مديريت تدوين ونظارت ومقررات شهرسازي يكي از مديريتهاي چهار گانه حوزه معاونت شهرسازي ومعماري مي باشد كه با هدف بررسي وتدوين ضوابط ومقررات شهرسازي ، پيگيري وتصويب ضوابط ، رفع نقص در ضوابط موجود ، بهبود روشها واطلاعات شهرسازي .آموزش شهرسازي ونظارت بر عملكرد شهرسازي مناطق و... فعاليت دارد..
اين حوزه داراي دو اداره زير مي باشد :
1- اداره تدوين مقررات شهرسازي
2- اداره نظارت بر شهر سازي مناطق
اداره تدوين مقررات شهرسازي:  
هدف:
اين اداره جهت به روز نمودن اطلاعات فني كارشناسان شهرسازي همچنين اطلاع واجراء قوانين ومقررات ودستورالعملهاي مصوب جاري كشوري ومحلي وهمچنين اعلام ، حذف ، اصلاح ولغو ضوابط جديد شهرسازي ومعماري ، اداري ، حقوقي در حوزه شهرسازي تشكيل گرديده است.
1- بررسي وتدوين ضوابط معماري وشهرسازي :
تهيه ضوابط دستورالعملها وقوانين وآئين نامه هاي اجرائي كه جديدا" به تصويب رسيده واعلام آن به مناطق وبررسي وشناخت عملكرد شهرسازي مناطق ، ميزان رعايت ضوابط شهرسازي واداري ، وروش اجرايي موجود شهرسازي به تفكيك هر منطقه كه با بازديد مستقيم كارشناسان معماري وشهرسازي يا برداشت گزارشات اداره نظارت بر شهرسازي مناطق صورت مي گيرد، ضوابطي كه نياز به ياد آوري وتدقيق در عملكرد شهر سازي مناطق دارد مشخص شده وبا بررسي ومطالعه به صورت اجرايي وكاربردي ابلاغ مي گردد.
2- پيگيري تصويب ضوابط خاص در مجامع قانوني وابلاغ به مناطق ومركز جهت اجراء :
در صورت نياز به ضوابط خاص شهر سازي ومعماري جاري ضمن مطالعه مورد مراتب به اطلاع شوراي اسلامي شهر رسيده واز طريق كميسيون ماده پنج ويا ساير مراجع مرتبط نسبت به تصويب آن پيگيري لازم صورت خواهد گرفت.
3- بررسي ورفع نقص در ضوابط ومصوبات موجود :
با توجه به وجود هرگونه تداخل ومغايرت در ارج ودستورالعملها وضوابط شناسايي شده وموراد اصلاحي و در واحد تدوين از لحاظ شهرسازي ومعماري حقوقي بررسي پس با طرح در جلسات كميته فني ، كميسيون ماده پنج ، ودر صورت لزوم پيگيري در شوراي عالي شهرسازي واخذ تصويب ، به مناطق ومركز ابلاغ مي گردد.
4 - تدوين ابلاغ بخشنامه ها :
متناسب با موارد پيش آمده وتغيير ضوابط خاص ويا ابلاغيه هاي استانداري ، وزارت كشور . نياز به بخشنامه هاي از سوي معاونت شهرسازي واجرا در مناطق ومركز به وجود مي آيد كه با هماهنگي كارشناسان شهرسازي وحقوقي انجام پذيراست كه نهايتا" بخشنامه تدوين شده به مناطق ومركز ابلاغ مي گردد.
5- پاسخگويي به ابهام مناطق ودادگاهها:
در اجراي ضوابط شهرسازي هرگونه ابهام وعدم شفافيت با حضور ويا مكاتبه با مديريت تدوين ومقررات ودر قالب اين عنوان عنوان قابل پي گيري مي باشد.
6 - تعامل وهمكاري با اداره نظارت بر شهرهاي مناطق :
جهت هماهنگي ووحدت رويه در شهرسازي با توجه به گزارشات وبررسي هاي اداره نظارت در خصوص نقاط قوت واجراء صحيح ويا عدم رعايت ضوابط ومقررات مراتب در جلسات فيمابين مطرح ونتيجه جهت اصلاح عملكرد واجراء ضوابط اعلام مي گردد.
 
7- آئين نامه كمتيه فني شهرداري :
هدف :
تشكيل جلسه ها با حضور كارشناسان فني شهرسازي ويا صاحب نظران به منظور بررسي وايجاد راهكارها و تصميم گيري مناسب در خصوص مواردي كه در مجموعه مقررات شهرسازي به عهده كميته فني مي باشد ويا موارد خاصي كه ضوابط ان شفاف نبوده كه به طور كلي يا موردي جهت تسهيل در امور جاري شهرسازي وروان سازي با توجه به قوانين ومقررات شهرداري خواهد بود.
اعضاء كميته فني :
اعضاء كميته فني عبارتند از : معاونت شهرسازي ومعماري يا جانشين آن، مديران چهارگانه شهرسازي ومعماري مسئول اداره تدوين ومقررات شهرسازي، مسئولين شهرسازي ويا دايره فني مناطق چهارگانه ودرموارد خاص كه از صاحب نظران به منظور كسب نظر از آنان دعوت به عمل مي آيد، دبير جلسات .
رياست جلسه :
رياست جلسه به عهده معاونت شهرسازي ومعماري مي باشد.
جانشين رئيس جلسه:
رئيس جلسه مي تواند يكي از اعضاء جلسه را با اختيار تام به عنوان جانشين انتخاب ومعرفي نمايد .
وظايف اعضاء:
از وظايف اعضاي جلسه مطالعه كافي وكسب اطلاعات لازم وبررسي پيرامون مسائل مطروحه واستنتاج منطقي ورعايت بي طرفي در امور وارائه نظرات لازم است.
ابلاغ نظريه ها :
كليه نظرات كميته فني شهرداري با امضاء شهردار يا معاونت شهرسازي كه ابلاغ مي گردد قابل اجراء خواهد بود.
معرفي اعضاء ودبيرجلسه :
تمامي اعضاء ودبير جلسه با ابلاغ مستقيم از طرف شهردار معرفي مي شوند.
وظايف دبير جلسه :
دعوت شفاهي يا كتبي از هريك از اعضاء ، نظارت بر آماده شدن محل جلسه ، تهيه فرمهاي مورد نياز ، تنظيم نظريه كميته فني ، اخذ امضاء شهردار وصدور نظريه ها ، بايگاني نظريه وصورت جلسات وتهيه مجموعه مصوبات را خواهد داشت .
نحوه رسيدگي پرونده :
جلسات كميته فني حداقل هفته اي يك بار در ساعت وروز معين نشكيل مي گردد.
حد نصاب جلسه:
جلسه با حضور شش نفر اعضاء ورياست جلسه (يا جانشين وي ) رسمي خواهد بود.
شرط طرح پرونده در جلسه :
پرونده با حضور مسئول شهرسازي (مسئول دايره فني ) منطقه مربوطه قابل طرح خواهد بود.
الزام اعضاي جلسه جهت شركت مستمر:
دو جلسه غيبت غير موجه متوالي وچهار جلسه غير متوالي در سال مشمول تذكر با درج در پرونده خواهد بود.
موارد قابل طرح :
موارد قابل طرح در كميته فني ومدارك مورد نياز طي نامه شماره 1534/20/2/5 مورخ 12/4/84 تهيه وبه مناطق ابلاغ گرديده است .
ارجاع پرونده به دبيرخانه :
پرونده ها يا موارد در خواستي بايد طي فرم مخصوص حداقل يك روز قبل از جاسه به دبير خانه ارسال شود .
 
زمان ارسال نظريات:
ارسال تصميمات حداكثر ظرف مدت همان هفته خواهد بود.
دستور جلسه :
موارد وپروندهاي ارسالي به ترتيب تاريخ ارسال آنها توسط دبير فهرست شده وبا ترتتيب اولويت در جلسه خواهد شد.
محل تشكيل جلسه :
در حوزه مديريت تدوين ضوابط ومقررات شهرسازي خواهد بود.
حق الجلسه:
بصورت اضافه كاري محاسبه وعلاوه بر اضافه كار معمول هر ماهه پرداخت خواهد شد .
اين آئين نامه در 20 ماده تنظيم وبا ابلاغ آن توسط شهردار ، لازم الاجراء مي باشد.
 برقراري جلسات كميته فني :
كميته فني با حضور كارشناسان فني وشهرسازي ويا صاحب نظران به منظور بررسي وايجاد راهكارها وتصميم گيري مناسب در خصوص مواردي كه از مجموعه مقررات شهرسازي به عهده كميته فني مي باشد ويا موارد خاص كه ضوابط ان شفاف نبوده كه به طور كلي يا موردي جهت تسهيل در امور جاري وشهرسازي وروان سازي با توجه به قوانين مقررات شهرداري خواهد بود كه به دعوت دبيرجلسه تشكيل مي گردد.
8 – كميته سه نفره:
كميته سه نفره به لحاظ تسريع در امور ي كه به كميته فني شهرداري مرتبط است در هريك از مناطق شهرداري تشكيل جلسه داده وبه بررسي پرونده ها ومسائل خاص شهرسازي منطقه مي پردازد.
اعضاء :
اعضاي اين كميته عبارت اند از :
1- رئيس اداره نظارت بر شهرسازي مناطق
2- رئيس اداره تدوين مقررات شهرسازي 
3- مسئول شهرسازي منطقه
اين جلسات رياست ندارد وهر عضو داراي يك راي مي باشد . اين اعضاء با ابلاغ از طرف معاونت شهرسازي ومعماري معرفي مي گردند.
وظايف اعضاء :
1- اعضاء اين كميته بررسي واظهار نظر در مورد مسائل مطرح واستتناج منطقي ورعايت بي طرفي در امور و ارائه نظارت لازم است .
2- در صورتيكه موضوع در همان جلسه به نتيجه قاطع نيانجاميد، موضوع در كميته فني شهرداري مطرح گردد.
محل ونحوه رسيدگي به پرونده ها :
اين جلسات حداقل هفته اي يك بار در روز معين در شهرداري منطقه تشكيل ميگردد.
موارد قابل طرح :
موارد قابل طرح در اين كميته همان مواردي است كه قابل طرح در كميته مي باشد.
بديهي است فقط پرونده هايي از شهرسازي منطقه در كميته فني مطرح مي گردد كه قبلا در كميته سه نفره اتخاذ تصميم شده باشد.
9- ايجاد واحد مركز اسناد ( آرشيو ) با اهداف زير :
جمع آوري ونگهداري اسناد ومدارك با ارزش حوزه معاونت شهرسازي ومعماري جهت تبادل اطلاعات وتمركز اسناد مديريت هاي زير مجموعه حوزه معاونت شهرسازي ومعماري
 
 
 
روابط عمومي وهماهنگي :
برقراري ارتباط با دانشگاه ها ومراكز علمي وارائه اطلاعات به شهروندان ، دانشجويان ، متخصصين ودر عين حال اخذ مطالعات وپايان نامه هاي دانشجويان در اين تعامل برقراري ارتباط با سازمان شهرداري ها ودريافت اطلاعات به روز از طريق سايت اينترنتي در راستاي پاسخ گويي به مراجعين وهمكاران در واحد مركز استان ترجمه واز طريق دانشجويان وهمكاران وساير ادارات به اين واحد وهمكاري لازم با مراجعين صورت گرفت.
شرح وظايف مركز اسناد :
1- ارتباط با دانشگاههاي آزاد وسراسري در خصوص جذب وهمكاري با دانشجويان واخذ مطالب آنها در آرشيو وايجاد تعامل دوسويهيا دانشجويان
2- ارتباط با مديريت هاي چهارگانه وجمع آوري اطلاعات وآمار ماهيانه آنها 
3- ايجاد بانك اطلاعاتي رزومه هاي ارسالي مشاوران وپروژه هاي شهرداري در آرشيو جهت حفظ ونگهداري واستفاده بهينه
4- انجام وظايف مربوط به روابط عمومي معاونت شهرسازي ومعماري
5- تهيه منابع كتب لازم ومورد نياز شهرسازي جهت ارتقاءاطلاعات واسناد مركز ارشيو
6- ارائه اطلاعات وكتب به شهروندان وكارمندان
7- تهيه واشتراك مجلات ونشريات مورد نياز شهرسازي
 
10- اداره نظارت بر شهرسازي :
هدف :
نظارت برعملكرد شهرسازي ومناطق وعملكرد شهرسازي مركز مرتبط با امور مناطق جهت حسن اجراء ضوابط ومقررات و دستورالعملهاي جاري وايجاد هماهنگي وحسن همكاري وبررسي مشكلات واحد شهرسازي ومعضلاعات ضوابط حين اجراء .
1- بررسي پرونده هاي شهرسازي مناطق وعملكرد شهرسازي مركز مرتبط با امور مناطق .
كارشناسان شهرسازي ومعماري با مراجعه به مناطق وانتخاب پرونده هاي انجام شده يا در حال انجام نسبت به بررسي رعايت اصول وضوابط شهرسازي ومعماري وروند صحيح اداري اقدام كرده گزارش كارشناسي (رعايت يا عدم رعايت ضوابط ومقررات ،ناهماهنگي احتمالي بين مركز ومناطق ، تعامل شهرسازي با ادارات ذيربط چون نوسازي درآمد، بايگاني، پيشه وران، املاك ، نقشه برداري مطابق فرم هاي پيش بيني شده) تهيه مي نمايند ونتيجه عملكرد كليه مناطق با ضوابط ومقررات مطابقت داده شده وروش هماهنگ واستاندارد جهت اجاء در مناطق پيشنهاد مي گردد.
2- همكاري وتعامل با اداره تدوين ومقررات شهرسازي
با توجه به گزارش كارشناسي تهيه شده مطابق بند يك عدمرعايت ضوابط ومقررات حسن اجراءكار در مناطق با واحد تدوين مقررات بررسي مي گردد ونوع عملكرد مناطق وروش هاي اجراي ضوابط در مناطق جهت ايجاد وحدت رويه ومطابقت با ضوابط مدون به صورت دستورالعمل يكسان براي كليه مناطق در نظر گرفته مي شود وجهت رفع مشكلات اقدام لازم انجام مي گردد.
3- تشكيل جلسات هماهنگي شهرسازي با مناطق
به منظور ايجاد وحدت رويه وهمگاهنگي در عملكرد شهرسازي مناطق جلسات مشخص بطور هفتگي يا ماهانه در مركز با حضور مسئولين شهرسازي مناطق واداره تدوين ومقررات تشكيل وموارد بند يك ودو و نقطه نظرات مسئولين شهرسازي به بحث وگفتگو گذاشته شده براي مشكلات عنوان شده، راهكارهاي اجرايي صحييح وقانوني تصويب مي گردد.
 
 
4- پيگيري اجراء ضوابط ومقررات و بخشنامه ها
جهت اعمال ضوابط ، روان سازي در اجراء مقررات شهرسازي كارشناسان اداره نظارت نحوه اعمال وعملكرد ضوابط را در مناطق پيگيري مستمر انجام داده واز نواقص ونيازهاي خاص هر منطقه گزارش تهيه مي نمايند.
5- حضور در جلسات كميسيون ماده صد وكميته فني شهرداري جهت بررسي وكنترل پروندهاي ارسالي
به كميسيون مورد تدفيق وبررسي كارشناسي قرار گرفت.
 
مديريت طرحهاي تفصيلي :
هدف : نظارت پرونده روند تهيه و اجراي طرحها جامع ، تفصيلي و هادي در مناطق شهري و روستايي به منظور ايجاد زمينه بهره روي مناسب از ظرفيت هاي شهري و روستايي متناسب با نياز ساكنين آن و شناسايي و رفع مغايرتها داراي سه اداره تحت عناوين الف : اداره طرحهاي تفصيلي . ب: اداره سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي. ج : اداره ساماندهي حاشيه شهر مي باشد كه به توضيح مختصر هريك مي پردازيم .
الف: اداره طرحهاي تفصيلي
هدف: تحقق طرحهاي شهري و شناسايي مشكلات و معضلات وضع موجود شهر و انطباق آن با طرحهاي شهري .
شرح وظايف :
1-      نظارت بر تهيه طرحهاي تفصيلي موضعي وموضوعي و بررسي طرحهاي بالادست.
2-      بروز نمودن طرح تفصيلي و انعكاس مصوبات و تغييرات انجام شده بواسطه مصوبات كميسيون طرح تفصيلي روي آلبوم طرح تفصيلي و نقشه .
3-      بررسي و تكميل اسناد و مدارك مورد نياز جهت طرح موضوعات در كميسيون طرح تفصيلي .
4-      بررسي و تائيد نقشه هاي تفكيكي جهت ممهور نمودن به مهر ماده 101 شهرداري .
5-      بررسي و تنظيم مكاتبه به دبيرخانه كميسيون طرح تفصيلي جهت طرح موعوضات در كميسيون ماده پنج .
6-      شركت در جلسات كميته فني و كميسيون ماده پنج در سازمان مسكن وشهرسازي و استانداري قزوين .
7-      تنظيم مكاتبه به مناطق شهرداري جهت ابلاغ مصوبات .
8-      نگهداري سوابق پرونده ها و مصوبات كميسيون طرح تفصيلي به مدت نا محدوددر بايگاني .
9-      تهيه كتابچه مشروح مصوبات كميسيون طرح تفصيلي در سنوات گذشته .
ب: اداره سيسمتهاي اطلاعات جغرافيايي :
هدف تهيه نقشه هاي اصلاحي و به روز نگه داشتن نقشه هاي شهري و تبديل فرمت نقشه ها از محيط CAD به GIS.
شرح و ظابف :
 
1-      نظارت بر تهيه پروژ هاي نقشه برداري شهرداري در محيط GIS .
2-      تهيه بانك اطلاعات نقشه شهري .
3-      تهيه نقشه هاي اصلاحي محدوده شهري .
4-      بروز كردن نقشه طرح تفصيلي و اعمال تغييرات انجام شده .
5-      ارائه آمار و اطلاعات از كاربريها و شبكه معابر .
6-      ارتباط مستمر با ادارت اجرايي استان در خصوص تبادل اطلاعات نقشه هاي پايه شهري .
ج: اداره ساماندهي حاشيه شهر
هدف : جلوگيري از رشد بي رويه حاشيه شهر و كنترل ساخت وساز در چهار چوپ ضوابط و مقررات
 
شرح وظايف:
1-      مسئوليت پروژ ه هاي حاشيه شهر و نظارت بر تهيه طرحهاي هادي روستايي
2-      ارتباط مستمر با دستگاههاي مرتبط با حاشيه شهر شامل جهاد كشاورزي ، بنياد مسكن و استانداري .
3-      ارائه راهكارهاي مناسب در خصوص رفع مشكلات حاشيه شهر .
4-      بررسي تاثيرات متقابل شهر بر حاشيه شهر و بلعكس
5-      بررسي و تكميل اسناد و مدارك مورد نياز جهت طرح موضوعات در كميسيونهاي مرتبط .
6-      تنظيم درخواست و مكاتبه با دبيرخانه كارگروه شهرسازي و معماري .
7-      شركت د رجلسات گروه كارشناسي و كارگروه شهرسازي و معماري جهت طرح موضوعات مطروحه .
8-      ابلاغ مصوبات كارگروه به مناطق و دواير ذيربط .
9-      نگهداري سوابق پرونده هاي و مصوبات كارگروه به مدت نا محدود در بايگاني .
 
مديريت هماهنگي و نظارت بر ساخت وسازها :
هدف : هماهنگي در اجرا ضوابط و مقررات مصوب به طور يكسان درسطح شهر ، برنامه ريزي و تمهيدات ويژه و سياستگذاري فعاليت ادارات حوزه ها و شهرسازي مناطق در خصوص كنترل نقشه ها و نظارت بر عملكرد مهندسين ناظر و بر خورد با تخلفات ساختماني و داراي سه اداره تخت عناوين اداره كنترل نقشه ها و معيارها ، اداره رسيدگي به تخلفات ساختماني ، اداره نظارت بر ساخت وسازها و عمكلرد مهندسين ناظر مي باشد .
 
شرح وظايف :
اداره نظارت بر عملكرد مهندسين ناظر
معرفي وشرح عملكرد اداره نظارت بر ساخت وسازها وعملكرد مهندسين ناظر
معرفي :
اداره نظارت بر ساخت وسازها وعملكرد مهندسين ناظر به منظور نظارت بر ساخت وسازهاي شهر قزوين وهمچنين كنترل ونظارت بر عملكرد مهندسين ناظر در حوزه معاونت شهر سازي ومعماري مشغول فعاليت مي باشد.
 
 
خلاصه شرح فعاليت اين اداره به قرار زير است :
1- ثبت وبررسي گزارشهاي ارسالي مهندسين ناظر به شهرداري وبازديد از پروژه هاي مورد گزارش
2- بازديد هاي تخصصي سازه اي ومعماري وكنترل كيفي ساخت وسازهاي سطح شهر وشناسايي ساخت وسازهاي مغاير ضوابط فني وشهر سازي وانجام اقدامات پيشگيرانه لازم در اين خصوص.
3- شناسايي وپيگيري تخلفات حرفه اي مهندسين ناظر ومجريان ذيصلاح .
4- همكاري با كميته كنترل ونظارت واجرا سازمان نظام مهندسي ساختمان در قالب بازديد وشركت در جلسات هسته مركزي .
5- همكاري وحضور نماينده شهرداري در جلسات شواري انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين.
6- همكاري وحضور نماينده شهرداري در جلسات وبازديدهاي كميته استاني ونظارت بر ايمني كارگاههاي ساختماني .
7- جمع اوري وتحليل امار پروانه وپايانكارهاي صادره توسط مناطق.
اداره كنترل نقشه ومعيارها
 
شرح وظايف واختيارات :
1- كنترل وتاييد نقشه ها وارائه شده از دفاتر طراحي .
2- كنترل وتاييد نقشه هاي ارائه شده از شهرداري مناطق .
3- كنترل نقشه ها ومعيارها ي مصوب .
4- كنترل صلاحيت مهندسين طراح .
5- كنترل وپذيرش نقشه هاي ارائه شده .
6- انعكاس مسائل ومشكلات ناشي از ضوابط .
7- كنترل نقشه هاي نما سازي در قالب سيما هويت شهري كنترل نقشه هاي مرتبط ه بحث ايمني وخدمات اتش نشاني .
8- كنترل نقشه ها واز لحاظ تاسيسات (مبحث 19) .