طرح تفصيلي شهر قزوين

طرح تفصيلي شهر قزوين با توجه به مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر " لزوم تهيه طرح هاي تفصيلي توسط شهرداريها با...

طرح ساماندهي بلوار آيت الله خامنه اي – محور معروف دکه ياران

طرح ساماندهي بلوار آيت الله خامنه اي – محور معروف دکه ياران   هدف : تسهيل و بهبود عبور و مرور شهري اعتبار : 350 ميليون...

طرح ساماندهي و تفصيلي موضعي بلوار همدان

طرح ساماندهي و تفصيلي موضعي بلوار همدان   هدف : تسهيل و بهبود عبور و مرور شهري اعتبار : 320 ميليون ريال کارفرما :...

طرح نقشه برداري و به روز رساني نقشه پايه شهر قزوين

طرح نقشه برداري و به روز رساني نقشه پايه شهر قزوين   هدف : تسهيل و بهبود نقشه هاي شهر اعتبار : 300 ميليون ريال ...

طرح جامع اسکان کم در آمد ها و ارزيابي آن در طرحهاي توسعه شهري

طرح جامع اسکان کم در آمد ها و ارزيابي آن در طرحهاي توسعه شهري   هدف : تسهيل و بهبود طرح شهري اعتبار : 140 ميليون ريال ...

تهيه طرح تفصيلي اراضي آبگيلک

تهيه طرح جامع شهر قزوین   هدف : دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار و ایجاد رونق اقتصادی ...