طرح تفصيلي شهر قزوين

طرح تفصيلي شهر قزوين با توجه به مصوبه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر " لزوم تهيه طرح هاي تفصيلي توسط شهرداريها با...

طرح جامع شهر قزوین

طرح جامع شهر قزوین   هدف : دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار و ایجاد رونق اقتصادی ...