سيما و منظر شهري

شايد به جرات بتوان گفت كه هويت كالبدي يك شهر را سيماي آن ترسيم مي كند اين سيماي شهري محصول زمان خاص نيست بلكه تحولي زنده تداوم يابنده در طول حيات شهر است.
سيما ومنظر شهري از جمله مواردي هستند كه در كاركرد هسته اصلي شهرهاي امروز تاثير بسزايي دارند سيماي شهر بخشي متجلي ومملوس در شهرها است كه در آن تبلور بصري، كاركردي ومعناي عناصري كه فضا را تشكيل مي دهند ديده مي شود وخوانايي كيفيتي است كه موجب قابل درك شدن يك مكان مي گردد. شهر نيز مانند يك بناي نفيس معماري ، ساختماني است كه در فضا قد بر مي افرازد با اين تفاوت كه مقياس بزرگتر دارد وتنها با گذشت زمان شكل وسيماي نهايي خود را مي يابد .
كيفيت شهر اثري است چونان يك بناي معماري ، در مقياس بزرگتر وبا اين تفاوت كه تكوين وشكل گيري ان به گذشت سالها وقرن ها ونيز جريان زندگي وفرهنگ مردم بستگي دارد .
شهرسازي به معناي علم .نظريه اسكان بشر با مسائل مربوط به سكونتگاهها اعم از روستاها وشهر سر كار دارد واين ارتباط فقط در حد سازماندهي كالبدي خلاصه نمي شود . شهر سازي با مكان هايي سر وكار دارد كه محل زيست انسان ها بوده وبنابراين خود زنده وپوياست .عام ترين تعريفي كه از شهر مي توان ارائه نمود اين است كه آن را مكان اسكان گروهي انسان ها ومحل فعاليت هاي آنها مي دانند بنابراين شهر فقط ساختمان نيست بلكه مكان انسان ها- گروهها سازمان هاي اجتماعي ، طبقات ، خانواده ها وغير مي باشد