تاريخچه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين

معاونت شهرسازي و معماري شهرداري قزوين با هدف تعيين خط مشي جهت پرداختن به استراتژي توسعه آتي شهر ، افزايش انعطاف پذيري طرحهاي شهري با توجه به شرايط و واقعيتهاي روز ، تدوين سياستها و ارائه راهبردها در زمينه كنترل وتوسعه و استقرار مطلوب فعاليت مناطق حفاظتي ، توزيع مناسب خدمات براي ساكنان شهر و روستا ، تدوين مقررات و ضوابط در زمينه تامين نظام توسعه شهري و حسن اجراي ضوابط مصوب طرح جامع و تفصيلي شهر ، نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر ، بررسي كليه پيشنهادات تغيير و اصلاح طرح تفصيلي ، تهيه و تدوين آئين نامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازي ، ايجاد هماهنگي جهت رسيدن به عملكرد يكسان دربين واحدهاي شهرسازي مناطق شهرداري، تهيه و تنظيم شناسنامه و دستور العمل براي شهرسازي مناطق ، تهيه بانك اطلاعات نقشه هاي شهري ، نظارت كمي و كيفي بر كليه ساختمانهاي در حال احداث داخل شهر با چارت تشكيلاتي يك سازمان و چهار مديريت با اهداف و برنامه هاي مشخص در سال 1384 تاسيس كه به سه سازمان و سه مديريت تغيير يافت.