مديريت تدوين و مقررات شهرسازي

مديريت تدوين ونظارت ومقررات شهرسازي يكي از مديريتهاي چهار گانه حوزه معاونت شهرسازي ومعماري مي باشد كه با هدف بررسي وتدوين ضوابط ومقررات شهرسازي ، پيگيري وتصويب ضوابط ، رفع نقص در ضوابط موجود ، بهبود روشها واطلاعات شهرسازي .آموزش شهرسازي ونظارت بر عملكرد شهرسازي مناطق و... فعاليت دارد..
اين حوزه داراي دو اداره زير مي باشد :
 
1- اداره تدوين مقررات شهرسازي
2- اداره نظارت بر شهر سازي مناطق