مديريت هماهنگي و نظارت بر ساخت وسازها

اين مديريت بعنوان يك ازمديريتهاي حوزه معاونت وشهرسازي ومعماري از سال 1384 فعاليت خود را اغاز نمود واز مهمترين فعاليتهاي آن مي توان موارد ذيل را نام برد.

1 - كنترل نقشه ساختمانها بلند مرتبه وكليه كاربري هاي عمومي .
2 - نظارت بر عملكرد مهندسين ناظر وبرخورد با مهندسين مختلف براساس تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداريها .
3 - نظارت بر نحوه ساخت سازها وسطح شهر .
4 - بررسي پالايش وتحليل آمار پروانه ها ي ساختماني وپايانكارهاي صادره در مناطق سه گانه .
5 -  ارتباط با سازمان نظام مهندسي در بحث مهندسين ناظر بر ساخت وسازها به صورت شركت در جلسات هسته مركزي كميته كنترل نظارت واجاري سازمان مربوطه.
6 - اجراء نظارت كنترل مبحث 19 مقررات هاي ساختمان در ساختمانهاي احداث سطح شهر .
7 - رسيدگي به تخلفات ساختماني ساختمانهاي ساخته شده سطح شهر در كميسيون ماده 100 .
8 - عضويت وهمراهي با كميته فني شهرسازي .